เชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโท

logotbjanewweb

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อปริญญาโท    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 1 ทุน 

 

 

 

ประเภททุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน  ประจำปีการศึกษา 2555

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์   เพื่อสนับสนุนสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

 

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

 

ประเภททุน

ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต  100 %

**ทั้งนี้ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

 

หลักสูตร          มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สำหรับผู้สื่อข่าวทุกสายข่าว

2.  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้สื่อข่าวสายการตลาด

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬาและการบันเทิง สำหรับผู้สื่อข่าวสายกีฬาและผู้สื่อข่าวสายบันเทิง

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน 

1. ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบตามใบสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

2. บทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ และมีแนวคิด

หรือความสนใจจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อ เรื่องใด เพราะอะไร

การส่งใบสมัคร 

ส่งใบสมัครมาที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน เขตดุสิต  

     กรุงเทพฯ 10300   โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.thaibja.org หรือ 0-2243-8479

**ผลตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด**

 

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 มิถุนายน 2555**

ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่

 

แท็ก คำค้นหา