รับสมัครทุน ป.โท นิเทศศาสตร์ แก่สมาชิกสมาคมฯ

logotbjanewweb

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ เข้าศึกษาต่อปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  โดยได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ซึ่งผู้ที่สมัครเข้ารับทุนดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถศึกษาได้จนจบหลักสูตร

ขอเชิญชวนสมาชิกฯที่สนใจสมัครเข้าศึกษาตามโครงการดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบบทความแสดงความคิดเห็น เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ รวมถึงมีแนวคิดหรือมีความสนใจในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องใด เพราะอะไร ส่งมาที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ภายในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2555

วัตถุประสงค์  เพื่อสนับสนุนสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต

คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

ประเภททุน     ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต  100 %
**ทั้งนี้ไม่รวมค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ

หลักสูตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
– นิเทศศาสตร์ธุรกิจ             – นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
– นิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน  – นิเทศศาสตร์สื่อสารการตลาด

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน
1. ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบตามใบสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. บทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ เพื่อบอกเป้าหมายว่าทำไมจึงต้องการศึกษาต่อ และมีแนวคิด
หรือความสนใจจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับสื่อ เรื่องใด เพราะอะไร
การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เลขที่ 538/1 ถ.สามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300   โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.thaibja.org หรือ 0-2243-8479

**ผลตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด**

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 พฤษภาคม 2555**

คลิ๊กที่นี่ เอกสารใบสมัคร

 

แท็ก คำค้นหา