ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 3

logotbjanewweb

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ สมัครหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 3
จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
ในนามโควตาสมาคมนักข่าวิทยุและโทรทัศน์ไทย  จำนวน 1 ทุน

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 27 เมษายน 2555**

มีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติ 1. เป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  และมีอายุไม่เกิน 30 ปี
3.  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
4. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถเข้าอบรมได้ไม่น้อยกว่า 75% ของระยะเวลาอบรม รวมทั้งเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
5. มีระยะเวลาของการอบรมรวม 4  เดือนหรือประมาณ 16  สัปดาห์  ตั้งแต่วันที่  2 มิถุนายน ถึง
วันที่ 6 ตุลาคม 2555  ทุกวันเสาร์  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน  ระยะเวลาในการอบรมรวมประมาณ 102   ชั่วโมง

 

เงื่อนไขการสมัครขอรับทุน
ผู้สมัครต้องสรุปเป็นเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ของหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 3ให้กับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

การส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครมาที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โทรสาร 0-2243-8489
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.thaibja.org หรือ 0-2243-8479
**ผลตัดสินของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด**

 

ดาวน์โหลดหลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร 

 

แท็ก คำค้นหา