กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 9

logo_tbja

 

วันศุกร์ที่ 22 – จันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554
ณ ตะบูนบานรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

**สำหรับน้องๆ สายฟ้าน้อย รุ่นที่ 9 ที่ได้รับการคอนเฟิร์มจากสมาคมฯ แล้ว
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554

08.00 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน ณ ชั้น 29 อาคารทรู ทาวเวอร์ (ถ.รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
09.00 – 09.15 น.  พิธีเปิดการอบรม
โดย เสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์          และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มทรู
วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
09.15 – 09.30 น.  บรรยายเรื่อง “เติมเต็มไลฟ์สไตล์กับ Application ต่างๆ บนสมาร์ทโฟน”
สำหรับนักสื่อสารมวลชน
09.30 – 09.45 น. ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
9.50 – 10.45  น.  ขึ้นรถบัสเดินทางไปดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ถนนพระราม 4
10.45 – 13.30 น.  ดูงานองค์กรด้านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักวิชาชีพ
ที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และวิทยุครอบครัวข่าว(FM.106 MHz)
13.30 – 15.30 น  ทานอาหารกลางวันและออกเดินทางไปยังสถานที่จัดอบรม
15.30 – 16.00 น. ถึงสถานที่อบรม รับกุญแจ เข้าที่พัก
16.00 – 18.00 น. ชี้แจงกฎและกติกา การอยู่ร่วมกัน
18.00  – 19.00 น. อาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. “เทคนิคการคิดประเด็นข่าวและการผลิตสารคดีเชิงข่าว”
โดย ณาตยา แวววีรคุปต์  บรรณาธิการกลุ่มข่าวนโยบายสาธารณะ  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

 

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554
07.00 – 08.00 น.
 อาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.  สันทนาการ
09.00 – 12.30 น. “เทคนิคการผลิตข่าวประกอบเสียงวิทยุและฝึกปฏิบัติ
โดย อำมร บรรจง  นักจัดรายการวิทยุ FM.100.5 Mhz. อสมท
โสภิต หวังวิวัฒนา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
สุขเดช บุนนท์   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. นำเสนอผลงานวิทยุและวิทยากรกลุ่มวิพากษ์

15.00 – 18.00 น. “เทคนิคการใช้เสียง”
โดย บุญมา ศรีหมาด      นักจัดรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เพ็ญสิน สงเนียม      นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18.00 – 19.00 น. พบปะแหล่งข้อมูลเพื่อเตรียมลงพื้นที่
19.00 –  23.00 น. อาหารเย็น กิจกรรมพี่พบน้อง งานเลี้ยงสังสรรค์และสันทนาการ

 
วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2554
07.00 – 08.00 น.
  รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 08.30 น.  สันทนาการ
8.30 – 11.30 น.  เทคนิคการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์และการสื่อความหมายด้วยภาพในข่าวโทรทัศน์
โดย ธนานุช สงวนศักดิ์  บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว เนชั่น แชนแนล
ประสาน อิงคนันท์ ผู้ผลิตและผู้ดำเนินรายการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
11.30 – 12.00 น.  การทำความเข้าใจก่อนลงพื้นที่
12.00 – 16.00 น.  ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม เก็บข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์
16.00 – 17.00 น. กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเพื่อตัดต่อ เขียนสคริปต์
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
18.00 – 23.00 น. ตัดต่อสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที

 
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554
08.00 – 09.00 น.
 อาหารเช้า
09.00 – 09.30 น.  สันทนาการ
09.30 – 12.30 น.  นำเสนอผลงานโทรทัศน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวิพากษ์
เพิ่มเติมประเด็น พร้อมเสนอแนะ
โดย ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  บรรณาธิการรายการข่าว  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
สนมพร ฉิมเฉลิม  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายข่าว  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร
14.00 – 15.30 น. ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุ่ม
15.30 – 18.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 9

1 นาย ฮะซัน  กอร์เดร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2 นางสาว กานต์ธิดา  คุณพาที   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3 นางสาว มณฑิชา  สุกจิตต์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4 นาย ฐานันดร  ไพโรจน์   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
5 นางสาว นันทิยา  ฝาและ   มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
6 นาย นฤพล  อาจหาญ    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
7 นาย ยุทธนา  แซ่เบ๊    มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
8 นาย พยัคฆพล  จันทร์สมบัติ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9 นางสาว นันทพร  ขุนทอง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10 นางสาว ฉัตรลดา  ชูคง   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11 นางสาว หทัยทิพย์  จินดา    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12 นาย ณัฐวุฒิ  ขุนนุ้ย    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
13 นางสาว ธิดาพร  มูลใจ   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14 นางสาว อวัสดา  มาริวรรณ์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม
15 นางสาว ภัทราพร  ทับทิมเขียว    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
16 นาย เทวกร  เกตุวงค์    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
17 นางสาว สกาวรัตน์  คูส่ง    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18 นางสาว บุญฑิรา  รัชตอาภา    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19 นางสาว สุวินันท์  พันธุ์ภักดี   มหาวิทยาลัยรังสิต
20 นาย วรายุทธ  มากสุวรรณ   มหาวิทยาลัยรังสิต
21 นางสาว ธนิตา  เทียนเงิน   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
22 นาย ธนานันต์  ปาลัครกุล   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23 นางสาว พรสุดา  เมืองขุนรอง   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
24 นางสาว กนกพร  มะการ   มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
25 นางสาว กริชกานต์  ทองศรีนุ่น    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
26 นาย ณัฐพล  พงษ์หาญพจน์    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
27 นาย ดิษฐ์สรินทร์  นะมะหิมา   มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
28 นางสาว อังศุมาลิน  ยอดคำปา    มหาวิทยาลัยพายัพ
29 นางสาว ณฐมน  กิจธเนศ    มหาวิทยาลัยพายัพ
30 นางสาว กตัญญุตา  สุขประกอบ    มหาวิทยาลัยทักษิณ
31 นางสาว นีรนุช  ขุนรักษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ
32 นาย วิทยา  ดาราชาติ    มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
33 นางสาว ชไมพร  ยาแดง    มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
34 นาย นฤดล  สิทธิรัตน์    มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
35 นางสาว ศศิพรรณ  นราประเสริฐกุล   มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
36 นางสาว นิเมาะ  ตูแวกาจิ    มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
37 นางสาว พิชญ์สินี  กาญจนวิฬา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
38 นางสาว ทิพย์สุรีย์  ใจเที่ยง    มหาวิทยาลัยนเรศวร
39 นาย อับดุสสลาม  หวังโสะ   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
40 นางสาว รุ่งฤดี  ชินโชติวรานนท์    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
41 นางสาว พิมพ์วรีย์  สำราญพิศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
42 นางสาว นันทนา  มีรัตน์    มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
43 นางสาว บัวแก้ว  ชาวนาฝ้าย   มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
44 นางสาว นันทนา  สมนึก    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 นาย ศตวรรษ  ณ บางช้าง    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46 นางสาว ธัญญารัตน์  ถาม่อย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
47 นางสาว พิกุล  ชัยชนะ    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
48 นางสาว พรสวรรค์  มีสุข   มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
49 นาย ธงชัย  สุขมุก    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
50 นางสาว วีรพิชญา  เกษมศรี    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
51 นาย ปิยะชาติ  คงถิ่น    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52 นางสาว จิรอรห์  พรมอ่อน    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
53 นาย วรเชษฐ์  บุญผาสุขประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
54 นางสาว คนึงนิตย์  สวนไผ่ศิริกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
55 นาย สุรชัย  ศรีนรจันทร์   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 นาย วัชระพงศ์  บัวพรวน   มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57 นางสาว สุมิตรา  ภู่ทอง    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
58 นาย เจนภพ  บุญรักษ์    มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
59 นาย บรรพ์  โกศัลวัฒน์    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
60 นางสาว พัชราภรณ์  เพชรนิล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
61 นาย ศักดิ์นรินทร์  หีตช่วย   มหาวิทยาลัยศิลปากร
62 นางสาว ณัฐพร  โกฏิมนัสวนิชย์   มหาวิทยาลัยศิลปากร
63 นาย พรเทพ แซ่ตั้ง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 นางสาว สุภาณี อารมณ์คง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แท็ก คำค้นหา