2 องค์กรสื่อยื่นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี เรื่องขอเสนอต่อรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

101

 

3 พฤษภาคม 2554
เรื่อง       ขอเสนอต่อรัฐบาลเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก
กราบเรียน            ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” หรือ World Press Freedom Day เพื่อย้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชน ซึ่งคือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนักถึงความสำคัญของสื่อมวลชนที่จะต้องมีเสรีภาพในการรายงานข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน

ในฐานะที่รัฐบาลไทย เป็นหนึ่งในภาคสมาชิกขององค์การยูเนสโก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของรัฐบาลต่อการส่งเสริมเจตนารมณ์ในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก จึงมีข้อเสนอดังต่อไปนี้

1.      ขอให้รัฐบาลแสดงความจริงใจในการปฏิรูปสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ ที่ครอบครองคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ปฏิรูปตัวเองให้ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ รัฐบาลควรระมัดระวังการแทรกแซงและใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมือง

2.      รัฐบาลต้องยุติการออกกฎหมายที่มีลักษณะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน   โดยเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน

อนึ่ง ในโอกาสเดียวกันนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศไทย ได้ร่วมกันรณรงค์กับสาธารณชนเนื่องในโอกาสวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก โดยเน้นย้ำถึงการที่สื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่โดยเสรี แต่ต้องยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ภายใต้แนวคิด “เสรีภาพบนความรับผิดชอบ” อีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี)                                                         (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์)

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย               นายกสมาคมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

แท็ก คำค้นหา