รับสมัครทุนปริญญาตรีสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ ภายใน 25 เมษายนนี้

logo_tbja

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เปิดรับทุนสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิก สมัครเข้ารับทุนศึกษาปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2554
มีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติ
1. เป็นบุตรหรือธิดาโดยสายเลือดของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดย
เป็นสมาชิกของสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องชำระค่าสมาชิกครบถ้วน
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ( ม.6 ) หรือสายอาชีพ (ปวช.ปวส.)
3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่บกพร่องศีลธรรมอันดี
5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระบบWork-based Learning
6. เป็นผู้มีความสามารถหรือสนใจทำงานในสายงานนิเทศศาสตร์
7. มีบทบาทในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

 

เงื่อนไขในการรับทุน
1. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาในส่วนของค่าเล่าเรียนหรือค่าหน่วยกิต ตลอด 4 ปีการศึกษา
มูลค่า 184,300 บาท (ค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 233,000 บาท)
2. ผู้รับทุนต้องคงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPAX ) ไม่ต่ำกว่า 2.75 โดยเป็นการให้ทุนภาคการศึกษา
ต่อภาคการศึกษา หากคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 นักศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าเล่าเรียนเต็ม
ตามจำนวนที่สถาบันเรียกเก็บในภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าจะสามารถทำคะแนนเฉลี่ยสะสม
เป็นไปตามเกณฑ์จึงจะได้รับทุนในภาคการศึกษาถัดไป
3. ผู้ได้รับทุนจะต้องเรียนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา และ/หรือเป็นไปตามแผนการเรียนที่สาขาวิชากำหนด

เอกสารการสมัค
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่สามารถแสดงสายสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน
4. เอกสารแสดงผลการศึกษา
5. เอกสารรับรองจากสมาคมวิชาชีพ
6. หลักฐานการทำกิจกรรมต่างๆ

 

**หมดเขตรับสมัคร วันที่ 25 เมษายน 2554**

 

ขั้นตอนการสมัครและพิจารณาทุน
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขอเอกสารรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ
โดยกรอกเอกสารยื่นขอทุนของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมเอกสารรับรองการทำงาน
จากหน่วยงานของสมาชิกมายื่นความจำนงค์ที่สมาคมฯ (จะได้เอกสารรับรองภายใน 2 วันทำการ)
2. เมื่อได้รับเอกสารรับรองจากสมาคมฯ แล้ว ให้ส่งใบสมัครศึกษาต่อสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
พร้อมเอกสารหลักฐานตามระบุข้างต้นที่คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ไม่เกินวันที่ 25 เมษายน 2554 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และทดสอบความสามารถทาง
วิชาการ ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.0 จะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
3. คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนสมาคมวิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทซีพี ออลล์ จะดำเนินการพิจารณาทุน และประกาศผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ติดต่อ ศันสนีย์  ชัยประเสริฐ  0-2243-8479  หรือ 08-6522-4288
2.  คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
คุณชัยวุฒิ  รื่นเริง / อาจารย์กรรณิกา เชาวน์วัฒนกุล
โทรศัพท์ 0 2832 0398  หรือ 086-340-1761
ดร. สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล
โทรศัพท์ 0 2832  -0399

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

แท็ก คำค้นหา