เชิญร่วมงานสัมมนา อุตสาหกรรมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคมฯ

logo_tbja

 

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดสัมมนา  อุตสาหกรรมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคมหลังกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้ : โจทย์ต่อไปคืออะไร?
โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี จะปาฐกถา “บทบาทด้านสื่อและโทรคมนาคมของรัฐบาล หลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้”
ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ จะมีการสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่ ซึ่ง สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติเห็นชอบร่างฯ กฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ไปเมื่อวันพุธที่ 10 พ.ย. 53 และ จะนำเข้าที่ประชุมวุฒิสภาในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 53  เพื่อขอมติ ซึ่งถ้าที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบกฎหมายฉบับดังกล่าวตามมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายใน 6 เดือนหลังกฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศบังคับใช้ จะต้องมีการสรรหาคณะกรรรมการ กสทช. จำนวน 11 ท่าน และหลังจากนั้นจะต้องจัดทำแผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และแผนแม่บทประกอบกิจการฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
เพราะฉะนั้นการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นเวทีระดมความคิดเห็นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อทุกประเภท รวมทั้งอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และ โทรคมนาคม ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม และประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวมองไปข้างหน้าภายหลังจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวโจทย์ต่อไปของอุตสาหกรรมสื่อและองค์กรต่างๆ และทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคืออะไร?
สำหรับประเด็นหลักในการอภิปรายและสัมมนาครั้งนี้คือ เริ่มจากการบรรยาย “ก้าวต่อไปหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้” โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการร่วม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ  ต่อด้วยการเปิดเวทีอภิปรายในหัวข้อ 2G, 3G Wimax และบริการโทรคมนาคมไร้สายจะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไร? วิทยากรประกอบด้วย  พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, นายธนา เธียร-อัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น,นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น,นายวิโรจน์ โตเจริญวานิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจร่วมการงาน บมจ.กสท และ   ดร.กำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม  บมจ.ทีโอที ดำเนินการอภิปรายโดย คุณจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์   ผู้ดำเนินรายการ คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล และรายการเช้าข่าวข้น โมเดิรน์ไนน์ ทีวี
ส่วนภาคบ่ายอภิปรายในประเด็น “แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่และแผนแม่บทประกอบกิจการฯ อย่างไรให้เดินหน้ากันได้?” วิทยากรประกอบด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท), นายธนวัฒน์ วันสม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท, นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง, นายวิชิต เอื้ออารีกุล อุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย, นายเจริญ   ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย,นายต่อพงษ์ เสลานนท์ อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กทช. และ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์  รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) ดำเนินการอภิปรายโดย คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย และที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเชิญสื่อมวลชน และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทรศัพท์ 02 243 8479
-กำหนดการสัมมนา-
อุตสาหกรรมสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และโทรคมนาคม
หลังกฎหมายองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้: โจทย์ต่อไปคืออะไร?
โดย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 3
———————————————————————————————-

ภาคเช้า
08.45 – 09.40 น.
 ลงทะเบียน

09.40 – 09.45 น. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ กล่าวรายงาน

09.50 – 10.20 น. ปาฐกถา “บทบาทด้านสื่อและโทรคมนาคมของรัฐบาล หลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้”
                          โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

10.20 – 10.40 น. บรรยาย “ก้าวต่อไปหลังพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ฉบับใหม่บังคับใช้”
                          โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการร่วม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

10.40 – 12.40 น. อภิปราย: 2G, 3G, Wimax และบริการโทรคมนาคมไร้สาย จะเดินหน้าต่อไปกันอย่างไร ?
                          พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายวิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
นายธนา เธียรอัจฉริยะ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
นายศุภชัย เจียรวนนท์   กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
นายวิโรจน์ โตเจริญวานิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจร่วมการงาน บมจ.กสท.
ดร.กำธร ไวทยกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม  บมจ.ทีโอที
ดำเนินการอภิปรายโดย
 จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์    ผู้ดำเนินรายการ คมชัดลึก สถานีโทรทัศน์ เนชั่น แชนแนล และ
รายการเช้าข่าวข้น โมเดิรน์ไนน์ ทีวี

12.45 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง

ภาคบ่าย
13.40 – 16.30 น.
 อภิปราย: “แผนแม่บทบริหารคลื่นความถี่ และแผนแม่บทประกอบกิจการฯ ร่างอย่างไรให้เดินหน้ากันได้?”

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ   ผ.อ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท)
นายธนวัฒน์ วันสม  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการอำนวยการ บมจ.เนชั่น บรอดแคสติ้ง
นายวิชิต เอื้ออารีกุล  อุปนายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย
นายเจริญ   ถิ่นเกาะแก้ว นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย
นายต่อพงษ์ เสลานนท์  อนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ กทช. และ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์  รองประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)
ดำเนินการอภิปรายโดย
                           ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์  บรรณาธิการรายการข่าว สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยและที่ปรึกษาสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น. จบงาน

——————————————————————————-

แท็ก คำค้นหา