เลื่อนอบรม“ความรู้เบื้องต้นในการทำข่าวท่ามกลางสถานการณ์รุนแรง”

logo_tbja

 

เลื่อนการอบรมในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคมนี้

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา จะจัดการอบรมเรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการทำข่าวท่ามกลางสถานการณ์รุนแรง” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 21พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย “ความรู้ในเรื่องอาวุธ การป้องกันตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง” โดยวิทยากรจากกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะฉุกเฉิน” โดยวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นักข่าวที่สนใจเข้าร่วมอบรมแจ้งชื่อที่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  โทร.02-668-9422  หรือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. 02-243-8479

 

กำหนดการอบรม
“ความรู้เบื้องต้นในการทำข่าวท่ามกลางสถานการณ์รุนแรง”
โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และแพทยสภา
วันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ

 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.             ลงทะเบียนและพิธีเปิด
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.               การบรรยาย เรื่อง
“ความรู้ในเรื่องอาวุธ การป้องกันตัวเมื่ออยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง”
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจและรายงานข่าวได้อย่างถูกต้อง และเพื่อป้องกันชีวิตตัวเอง
เนื้อหา  ๑. อาวุธและอุปกรณ์ที่มีการใช้ในการควบคุมฝูงชน
๒. วิถีกระสุน อำนาจการทำลายล้าง และขอบเขตบริเวณซึ่งต้อง   หลบหลีกและวิธีการสังเกต
๓. วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อลดการบาดเจ็บหรือป้องกันตัวเอง
๔. วัสดุอุปกรณ์ที่นักข่าวควรจะมี เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อประกอบในการเข้าทำข่าวในพื้นที่
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.               การบรรยายเรื่อง
“การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสภาวะฉุกเฉิน”
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจและสามารถช่วยชีวิตตัวเองและผู้อื่น
เนื้อหา ๑. ผลของอาวุธชนิดต่างๆที่ใช้ในการชุมนุม อาทิ อาวุธเคมี(น้ำกรด, แก๊สน้ำตา) อาวุธวัตถุระเบิดและกระสุน อาวุธก่อความร้อน(ไฟไหม้-ลวก) อาวุธเสียง เป็นต้น
๒. แนวทางการป้องกันตัวเองจากอาวุธดังกล่าวที่มีในที่ชุมนุม
๓. แนวทางการรักษาตนเองและผู้อื่นเบื้องต้นหากได้รับอันตราย
๔. การกู้ชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่นที่ควรทราบ และแนวทางติดต่อประสานขอการสนับสนุนและความช่วยเหลือทางการแพทย์ในแต่ละพื้นที่

 

แท็ก คำค้นหา