ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

มีรายชื่อดังนี้

 1. นายขจรศักดิ์  ปวารณะ                  สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 2. นางลักษิกา  มูนจินดา                   สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 3. นางศริยา กุฎีศรี                           สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 4. นายฐเดช  กีรติสันติ                      สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
 5. นายอเนกพล  ภิญโญ                    เนชั่นทีวี
 6. นายวัฒนา  ค้ำชู                          เนชั่นทีวี
 7. นายดารา แย้มศิริ                         บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
 8. นายดิษฐพงษ์  ทองชิว                  สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น(TNN24)
 9. นายเลียบ  แซมกระโทก                 เนชั่นทีวี
 10. นายวัชระ  สาลีคงชัย                     บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
 11. นายศรีพงศ์  สำนวน                      บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
 12. นายพจน์  โพธิ์ศรี                          บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 13. นายอรรถพร  มณีสุวรรณ                 สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น(TNN24)
 14. นายชาญณรงค์  งิ้วลาย                  บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 15. นางกชกร  ตันสุขเติม                     บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 16. นางกาญจนา ท้วมทำนอง               บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 17. นายก้องภพ  จิตรงค์                      บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
 18. นางขนิษฐา  ประเสริฐกุล                บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 19. นางสาวจารุณี  ปิริดี                       บริษัท เอเอสทีวี(ประเทศไทย) จำกัด
 20. นางศุภลักษณ์  สุวัณณารุน              เนชั่นทีวี
 21. นายวสุ  ลิมปนุทัย                         สื่อมวลชนอิสระ
 22. นางเสาวนีย์ โยธกา                       บริษัท ไอเอ็นเอ็น เรดิโอ จำกัด
 23. นายวุฒิชัย  จิตรชื่น                       บริษัท ถอดรหัส-ย้อนรอย จำกัด
 24. นายสุทิน  โพธิวงศ์                        สถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่น(TNN24)
 25. นายสัจจา สุวรรณทัต                     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

แท็ก คำค้นหา