4องค์กรวิชาชีพสื่อพบกมธ.ปฏิรูปสื่อ

4 องค์กรวิชาชีพสื่อเข้าพบ กมธ.ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยื่นเอกสารประกอบการพิจารณากำกับดูแลจริยธรรมสื่อ

 

4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ประกอบด้วย สมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เข้าพบ รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาแนวทางในการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อขององค์กร สื่อ เพื่อเสริมสร้างกลไกในการกำกับดูแลสื่อให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. ซึ่งสภาปฏิรูปฯ ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม โดยคณะทำงานสื่อ เพื่อการปฏิรูปเห็นว่า คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ สภาปฏิรูปแห่งชาติจะมีความปรารถนาดีและมีเจตนาในการปฏิรูปที่น่าชื่นชมหลาย ประการ แต่รูปแบบกฎหมายที่สภาปฏิรูปเห็นชอบนั้นมีความไม่รอบคอบและอาจจะก่อปัญหาใน อนาคตได้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อฯ ควรเสนอเฉพาะหลักการไว้ในรายงาน แต่ไม่ควรเสนอร่างกฎหมายที่มีปัญหาไปด้วย คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปเห็นว่า การปฏิรูปสื่อที่จะเกิดขึ้นควรจะเป็นการปฏิรูปสื่อทั้งระบบ มิใช่ออกกฎหมายมาปฏิรูปสื่อภาคเอกชน โดยมิได้รวมสื่อภาครัฐเข้าไปด้วย เพราะหากไม่ทำทั้งระบบการปฏิรูปสื่อก็คงไม่มีความหมายและมิใช่การแก้ไขปัญหา อีกทั้งการปฏิรูปสื่อต้องใช้วิธีการที่หลากหลายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของ ปัญหา มิใช่การออกกฎหมายฉบับที่มีเนื้อหามุ่งแต่การควบคุมสื่อภาคเอกชนอย่างเดียว

 

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น  24 ก.ค. 58

แท็ก คำค้นหา