สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดให้มีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

120

 

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และเป็นการพบกันระหว่างคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ กับ สมาชิก ของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 9 ได้นำเสนอรายงานการบริหารจัดการและการดำเนินการกิจกรรม สมาคมฯ ประเภทต่างๆ ในรอบระยะเวลา 1 ปี คือ ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2557 – เดือน ต้นเดือน ก.ย. 2558 เพื่อให้สมาชิกได้ทราบถึงผลการดำเนินการและการบริหารสมาคมฯ

 
โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมัยที่ 9 เน้นภารกิจ 3 ด้านได้แก่
1. ติดตามตรวจสอบและผลักดันกลไกการปฏิรูปสื่อ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของประชาชน
2. รณรงค์ในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
3. เชื่อมโยงและยกระดับความร่วมมือทางด้านการรายงานข่าวกับสื่อในระดับอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิด AEC

 
วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2557 – 2558 ที่ผ่านมา
– งานด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
– งานด้านต่างประเทศ
– งานด้านวิชาการ
– งานด้านสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
1.2 รายงานสถานะทางการเงิน
1.3 ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาคมฯ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

แท็ก คำค้นหา