ขอเชิญร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

logotbjaweb

สมาคมนักข่าวนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรทางธุรกิจ โดยมีสมาชิกจากสื่อมวลชนด้านวิทยุและโทรทัศน์จากทั่วประเทศ  ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม เวทีเสวนา-สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สามารถผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพไปสู่ผู้ชมผู้ฟัง ติดตามและร่วมขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพสื่อ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของสื่อวิทยุและโทรทัศน์ไทย

สำหรับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมนักข่าวนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558  เวลา 12.30–16.30 น. ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก (รถไฟฟ้า MRT สถานีห้วยขวาง) โดยเวลา 13.00–14.30 น. จะมีเวทีเสวนา “ชำแหละสื่อเพื่อการปฏิรูป”  และเวลา 14.30–16.30 น. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมฯ, เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ

ในการนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันเวลาดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

*** หมายเหตุ – ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ได้ทางโทรศัพท์ 0-2243-8479 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 17.00 น.

 

(ร่าง) กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และ เวทีเสวนา “ชำแหละสื่อเพื่อการปฏิรูป”

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

วันเสาร์ที่  26 กันยายน  2558 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ  ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 – 14.30 น. เวทีเสวนา “ชำแหละสื่อเพื่อการปฏิรูป”

***วิทยากร อยู่ระหว่างการประสานงาน

14.30 – 15.30 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

– รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2557 – 2558

– รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

– รายงานสถานะทางการเงิน

– การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบสอบบัญชี

– วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

15.30 – 16.30 น.       พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

16.30 น.                  จบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

 

แท็ก คำค้นหา