ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 13

logotbjaweb

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 13 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558

โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง โดยมีระบบการรับสมัคร 2 แบบคือ โควตาจากสถาบันและการรับตรง

 

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้ท่าน คัดเลือกผู้แทนนักศึกษาในนามสถาบันการศึกษาของท่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4หรือชั้นปีที่ 3 สาขาหรือวิชาด้านวิทยุและโทรทัศน์ โดยผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงกับสมาคมฯ (ไม่จำกัดจำนวน) โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมทั้งในระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ต้องไม่ผ่านการอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิราบเขียวและพิราบดิจิตอลมาก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอื่นได้เข้ามาอบรมมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้นักศึกษาทั้งระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ส่งใบสมัครพร้อมบทความแสดงความคิดเห็นความยาวไม่เกิน  1 – 2 หน้ากระดาษ เอ 4  ในหัวข้อ “จริยธรรมการนำเสนอข่าวในมุมมองของคุณ” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ) แฟกซ์ใบสมัครและบทความกลับมายังสมาคมฯ Fax.0-2243-8489 หรือทางเมล thaibja@hotmail.com หรือทาง inbox เฟสบุ๊คสมาคมฯ www.facebook.com/thaibja หมดเขตส่งใบสมัคร วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 18.00 น. โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในการอบรมดังกล่าวทั้งหมด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร

2. ดาวน์โหลด เอกสารโครงการ

3. ดาวน์โหลด กำหนดการเข้าร่วมอบรม

แท็ก คำค้นหา