ตัวแทนคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ยื่นหนังสือถึงเลขาธิการและประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ชะลอการเสนอร่าง พรบ. คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ และร่าง พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

127

(2 เม.ย.58) คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ประกอบด้วยตัวแทนจาก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ประธานคณะกรรมกากฤษฎีกา (คณะที่ 1)

เรื่อง ขอให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ พ.ศ…. และ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ….. โดยมีนางสาวชื่นสุมน นิวาทวงษ์ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 1 เป็นผู้แทนรับหนังสือจาก นางสาวพิมพ์ชญา ทิพย์ธรรมรัตน์ เลขาธิการ และ นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ รองเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

 

สำหรับประเด็นสำคัญที่คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป ได้ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว มีความเห็นว่าว่าต้องทบทวนในรายละเอียด และหลักการที่อาจขัดแย้งต่อกระบวนการปฏิรูปสื่อ คือ

1. ให้คงหลักการการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารของชาติ เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งความเป็นอิสระของ กสทช.และกำหนดบทบาทหน้าที่ของ กสทช.ในการจัดสรรคลื่นความถี่ให้มีความชัดเจนว่า หมายถึง บทบาทใน ๓ ระดับ ได้แก่ การจัดสรรคลื่นความถี่ (Frequency Allocation) การจัดแบ่งคลื่นความถี่ (Frequency Allotment) และการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (Frequency Assignment) ซึ่งเป็นบทบาทที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ และต้องไม่มีบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์เบื้องต้นในการปฏิรูปสื่อ

2. ให้มีการทบทวนบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับที่มาของคณะกรรมการ กสทช.และกระบวนการสรรหา ทั้งในแง่ของคณะกรรมการสรรหา และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ กสทช. เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม อีกทั้งการได้มาซึ่ง คณะกรรมการ กสทช.ต้องสะท้อนความเป็นผู้มีผลงาน ความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านต่างๆอย่างแท้จริง

3. ให้คงไว้ซึ่งกองทุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความ ถี่ฯ พ.ศ. 2553 โดยต้องไม่มีการจัดสรรเงินจากกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมโดยตรง แต่กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินจากรายได้แผ่นดินที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช. เข้าสู่กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแทนตามจำนวนที่รัฐบาลเห็น สมควร

4. ให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่…) พ.ศ…..ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 ในประเด็นอื่นใดทั้งหมดออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐ ธรรมนูญฉบับใหม่กำหนด

———————————————————————————————-

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผู้ประสานงาน คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป โทรศัพท์ 02 243 847902 243 8479

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!

แท็ก คำค้นหา