คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปยื่นข้อเสนอแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อ ต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ สปช.

130

คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูปยื่นข้อเสนอแนวทางการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อ ต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปสื่อ สปช.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป อันประกอบด้วย ตัวแทนจากสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และภาคส่วนอื่นๆ

ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี สารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเสนอแนวทางการกำกับดูแลสื่อเพื่อเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการเสนอ ข้อมูลข่าวสารด้วยความรับผิดชอบและเป็นไปมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีผู้แทนรับหนังสือ ได้แก่ ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่ 1 คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 คุณเตือนใจ สินธุวณิก โฆษกคณะกรรมาธิการฯ คุณบุญเลิศ คชายุทธเดช รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ คุณมนูญ ศิริวรรณ กรรมาธิการคณะกรรมาธิการฯ กรอบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร

คลิก!ดาวน์โหลดจดหมาย

คลิก!ดาวน์โหลดเอกสาร

แท็ก คำค้นหา