ขอเชิญร่วมงานเสวนาเรื่อง “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”

 

web130258

ด้วยสำนักงาน กสทช. โดยสำนักส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลกันเอง ได้ขอความร่วมมือมีเดียมอนิเตอร์ดำเนินโครงการการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลข่าว สารทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในหัวข้อสิทธิเสรีภาพและจรรยาบรรณสื่อ เพื่อนำมาประมวลและเผยแพร่แก่สาธารณชน ในการนี้ โครงการมีเดียมอนิเตอร์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism) ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ เสร็จสิ้นแล้ว

เพื่อให้ผลการศึกษาดังกล่าวเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง มีเดียมอนิเตอร์ โดยความเห็นชอบของ กสทช. ได้เชิญชวนองค์กรภาคี ได้แก่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาเรื่อง “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม” ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 นี้  ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ห้องประชุมอิศรา อมั

นตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ชั้น 3 ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

กำหนดการ งานเสวนาเรื่อง

“คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวนของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”

ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 09.00 – 12.00 น.

………………………………………..

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน และ รับอาหารว่างเช้า

เวลา 09.00 – 09.30 น.      ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการMedia Monitor

กล่าวต้อนรับ และ นำเสนอผลการศึกษาเรื่อง “สื่อเชิงสืบสวน (Investigative Journalism)

ในทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ”

เวลา 09.30 – 11.30 น.      ผู้อำนวยการ Media Monitor ดำเนินการเสวนา เรื่อง “คุณภาพและปริมาณงานเชิงสืบสวน

ของสื่อโทรทัศน์ สะท้อนสภาพอะไรของสื่อและสังคม”

โดย ผู้ร่วมการเสวนา

  • เทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
  • สุชาดา จักรพิสุทธิ์ บรรณาธิการบริหาร ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง
  • เสนาะ สุขเจริญ บรรณาธิการสำนักข่าวอิศรา
  • อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
  • ผู้แทนจากทีวีดิจิตอลช่องข่าวสารและสาระ

– Voice TV

– Nation Channel

– Spring News

– TNN 24

– New TV

– Thai TV

– Bright TV

เวลา 11.30-11.45 น.        การตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชนและผู้สนใจ

ที่เข้าฟังการเสวนา

เวลา 11.45-12.00 น.        ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการ Media Monitor

สรุปสาระสำคัญ กล่าวขอบคุณ และปิดการเสวนา

day13_fb

 

แท็ก คำค้นหา