ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2558 ภายในเวลา 19.00 น.

image2

ประกาศสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์

เรียน บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว สถานีวิทยุและโทรทัศน์

เรื่อง การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557

ประเภท ข่าววิทยุ-รายการวิทยุ และ ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์   ***ภายในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 น.***ณ สำนักเลขาธิการสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

โดยมีประเภทรางวัลต่างๆ ดังนี้

***รางวัลข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยมรางวัล แสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557 แบ่งเป็นประเภท 3 ประเภทดังนี้

1. ข่าวเชิงสืบสวน
รางวัลข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลข่าวเชิงสืบสวนชมเชย รางวัลละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

2. สารคดีเชิงข่าว
2.1 สารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ
– รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทรายการ ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

2.2 สารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว
– รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลสารคดีเชิงข่าว ประเภทข่าว ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

3. ข่าวเหตุการณ์
3.1 ข่าวรายงานสด
– รางวัลข่าวรายงานสดยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลข่าวรายงานสดชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
3.2 ข่าวเหตุการณ์
– รางวัลข่าวเหตุการณ์ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท
พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลข่าวเหตุการณ์ชมเชย รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

***รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวน
– รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นเชิงสืบสวนชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

2.ข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น
– รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ
– รางวัลข่าว-สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น ชมเชย จำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่เกียรติยศ

***รางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม มี 2 ประเภท ได้แก่
1. รายการข่าววิทยุ
1.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
1.2 ชมเชย 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2. รายการวิทยุสร้างสรรค์สังคม
2.1 ยอดเยี่ยม 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
2.2 ชมเชย 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดข่าว-สารคดีวิทยุ-โทรทัศน์ส่วนกลางและท้องถิ่น ชิงรางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปี 2557 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานและตัดสินให้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญกองบรรณาธิการฝ่ายข่าว คัดเลือกผลงานที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 – วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่งเข้าชิงรางวัลดังกล่าวในนามสถานี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ภายในเวลา 19.00 น. ที่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย อาคารสมาคมนักข่าวฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ) ถนนสามเสน โทร.0-2243-8479, 08-6522-4288

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากสถานีในการส่งผลงานเข้าประกวด ในการนี้ขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวการประกวดครั้งนี้ ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการประกวด รางวัลแสงชัย สุนทรวัฒน์ ได้ที่ www.thaibja.org

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สำนักเลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร. 02 243 8479 / 086522 4288

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงาน

การประกวดข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่นดีเด่น รายละเอียดดังนี้

คลิก! 1.หลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น2557

คลิก! 2.แบบฟอร์มการส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น2557

คลิก! 3.ใบปะหน้าการส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น2557

การประกวดรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม

คลิก! 1.หลักเกณฑ์การส่งผลงานรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม2557

คลิก! 2.แบบฟอร์มการส่งผลงานรางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม2557

คลิก! 3.ใบปะหน้าการส่งผลงานรางวัลรายการข่าวและรายการวิทยุยอดเยี่ยม2557

 

การประกวดข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

คลิก! 1.หลักเกณฑ์การส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม2557

คลิก! 2.แบบฟอร์มการส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม2557

คลิก! 3.ใบปะหน้าการส่งผลงานข่าวโทรทัศน์ยอดเยี่ยม2557

แท็ก คำค้นหา