ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาถอดบทเรียน “เสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน”

logojula

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดจัดการเสวนาถอดบทเรียน “เสนอข่าวอย่างไร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” ขึ้น
ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 – 12.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว ถ.สามเสน

 

กำหนดการ

9.00 – 9.30 น.                            ลงทะเบียน

9.30 – 10.00 น.                          กล่าวเปิดโดย คุณเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร    คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำเสนอมาตรฐานจรรยาบรรณตามหลักสากลกับสิทธิมนุษยชน

10.00 – 12.30 น.                        ระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชน

เทพชัย หย่อง                              นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

อลงกรณ์ เหมือนดาว                    บรรณาธิการ ข่าวสามมิติ*

คณิต บุณยพานิช             บรรณาธิการข่าว สถานีไทยพีบีเอส

เจษฎา อนุจารี                            กรรมการ สภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

อารีวรรณ จตุทอง                        นักกฎหมายด้านสิทธิเด็กสตรีและผู้ตกเป็นเหยื่อ*

วัชรินทร์ กลิ่นมะลิ                        รองนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

นคร ชมพูชาติ                             หัวหน้าทีมทนายความ คดีเกาะเต่า *

ตัวแทนจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย ——————————————*

ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตร                คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.พรรษาสิริ กุหลาบ                   อาจารย์ประจำวิชาเขียนข่าว คณะนิเทศศาสตร์

ดร.ชเนตตี ทินนาม                       อาจารย์ประจำวิชาเขียนข่าว คณะนิเทศศาสตร์

อ.อริน เจียจันทร์พงษ์                   อาจารย์ประจำวิชาเขียนข่าว คณะนิเทศศาสตร์

อ.สิริลักษณ์ พัทธนลีลาวงศ์            อาจารย์ประจำวิชาเขียนข่าว คณะนิเทศศาสตร์

ผศ.พิจิตรา สึคาโมโต้                    อาจารย์ประจำวิชาเขียนข่าว คณะนิเทศศาสตร์

 

12.30 น.                                    ปิดการประชุม

(หมายเหตุ*วิทยากรอยู่ระหว่างการประสาน)

 

โครงการสัมมนาและบรรยายทางวิชาการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างภาควารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทยและสภาวิชาชีพนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์การถอดบทเรียนการทำงานของนักวิชาชีพสื่อ อันนำไปสู่การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานในมุมมองทางวิชาการ เพื่อหาข้อสรุปร่วมในการกำหนดมาตรฐานทางวิชาชีพในประเด็นสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว และมาตรฐานการทำงานข่าวเชิงวิชาชีพในระดับสากล โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ นักข่าว นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวอาชญากรรม นักวิชาการ อาจารย์จากวิชาเขียนข่าวเบื้องต้นจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย ทนายความ นักกฎหมาย ผู้เสียหาย

สืบเนื่องจาก มีคณะทูตสหภาพยุโรป 8 ประเทศ เข้าพบ 4 องค์กรวิชาชีพสื่อเพื่อยื่นหนังสือและหารือถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย (Media Responsibility for Victims) เมื่อเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงมีความกังวลอย่างมากต่อการวิธีการรายงานข่าวในคดีอาชญากรรมของสื่อที่มิได้เป็นไปตามมาตรฐานหลักจริยธรรมที่ให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อเหยื่อและครอบครัว จึงร่วมกันดำเนินการจัดเวทีเสวนาฯ ในครั้งนี้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงการสื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน ผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดมาตรฐานการทำงานข่าวเชิงวิชาชีพในระดับสากล เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการยกระดับการทำหน้าที่ของสื่อให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากสังคมมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โทร.02 243 8475 02 243 8475 / 086 522 4288 086 522 4288

แท็ก คำค้นหา