สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย - Thai Broadcast Journalists Association

You are here: Home ข้อมูลคนข่าว เรื่องน่ารู้ โยกย้ายนายทหาร556ตำแหน่ง
ผิดพลาด
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

โยกย้ายนายทหาร556ตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
 

หมายเหตุ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหารรับราชการ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม จำนวนทั้งสิ้น 556 ตำแหน่ง ดังนี้

กระทรวงกลาโหม

พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงาน กห. เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ รองปลัด กห. เป็น ปลัด กห. พล.อ.พิศณุ อุไรเลิศ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัด กห. พล.อ.ไวพจน์ ศรีนวล ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห. เป็น รองปลัด กห. พล.ร.อ.วิชัย จุฑาภักดีประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รองปลัด กห. พล.อ.อ.พุฑฒิ มังคละพฤกษ์ ผช.ผบ.ทอ. เป็น รองปลัด กห. พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำปลัด กห. เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา พล.ท.วิทวัส รัชตะนันทน์ เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน กห. พล.ท.สายัณห์ อรรถเกษม รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ท.ชาตรี ทัตติ เจ้ากรมการเงิน กห. เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ กห.

พล.ท.สมหวัง ยัญญะสิทธิ์ ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห. พล.ท.พัลลภ เรขะรุจิ เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห. พล.ท.สุชีพ กิจวารี รอง ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห. พล.ท.อภิชาติ ทิมสุวรรณ ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห. พล.ท.ธีระ บูรณะกสิพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัด กห.

พล.ท.ชวลิต จารุจินดา รอง ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตราพลเอก) พล.ท.สิทธิพร ทับเที่ยง ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ท.สกนธ์ สัจจานิตย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น เจ้ากรมการเงิน กห. พล.ท.ชัยวัฒน์ สท้อนดี หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผน กห. เป็น รอง ผอ.ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ท.พรชัย นิพิฏฐ์กุล ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. เป็น หน.นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผน กห.

พล.ท.นาวิน ดำริกาญจน์ ที่ปรึกษาสำนักงาน กห. เป็น ผอ.สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. พล.ท.ดิเรกพล วัฒนะโชติ หน.สำนักตุลาการทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. พล.ต.ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ รอง ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.ปิยะพล วัฒนกุล ผช.เจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ต.ศานิต สร้างสมวงษ์ ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกลาง เป็น หน.สำนักตุลาการทหาร พล.ต.สิทธิพร ภัทรเสน รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. พล.ต.วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ผอ.สำนักงานแพทย์สำนักงานปลัด กห. เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. พล.ต.นภดล เจริญพร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.ร.ต.อำนวย สุโขบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พล.อ.ต.กนกศักดิ์ ประเสริฐสม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห.

พล.ต.สิทธิชัย อินทเสน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. พล.ต.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผอ.สำนักงานวางแผนการฝึกร่วมและผสมกรมยุทธการทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. พล.ต.เปรมสิน นิติสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัด กห. พล.ต.ธนู สุขสำราญ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตราพลโท) พล.ต.พงษ์สุระ ปียวรรณ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตราพลโท) พล.ต.ปุรวัศ นิลนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตราพลโท) พล.ต.สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. (อัตราพลโท) พล.ต.ชลิต ศรีระเดช รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รอง ผบ.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.สิรวุฒิ สุคันธนาค เสธ.กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พล.ต.เชิดศักดิ์ พงษ์ศิริ นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำปลัด กห. เป็น เสธ.กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

พล.อ.ต.ชัยย์ณรงค์ โพธิ์น้อย ที่ปรึกษาทางเทคนิคกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. พล.ต.นิพนธ์วิทย์ วุฒิรณฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกอง บก.สส. เป็น ที่ปรึกษาทางเทคนิค กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ กห. พล.ต.ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์ ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ เป็น ผช.เจ้ากรมพระธรรมนูญ พล.ต.จักรินทร์ นาคชาติ หน.อัยการทหาร เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกรุงเทพ พล.ต.ศิลปชัย สรภักดี ตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.ศาลทหารกลาง

พล.ต.ดำรงค์ อุณหบุตต์ ผบ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. พล.อ.ต.วันชัย โตสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. เป็น ผบ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. พล.ต.ปัญญา ลักษิตานนท์ ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. พล.ต.ธีระ สายประดิษฐ์ นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. พ.อ.นักรบ บุญบัวทอง เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห.

พ.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. พ.อ.พิษณุพงค์ ชินวิทย์ เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำปลัด กห. น.อ.ชัยสินธุ์ ญาดี เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. น.อ.บัญชา สัทธาพงศ์ เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. พ.อ.ถนอม สุภาพร เป็น ผอ.สำนักงานแพทย์สำนักงานปลัด กห. พ.อ.ณรงค์ สัจจวาที เป็น ตุลาการพระธรรมนูญ หน.คณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด พ.อ.สถาพร เกียรติภิญโญ เป็น หน.อัยการทหาร น.อ.สมเดช อุดมศิลป์ เป็น นักวิชาการพิเศษ สำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กห. พ.อ.(หญิง) จิรวัฒน์ อุไรเลิศ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัด กห. พ.อ.อรรฐพร โบสุวรรณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห.

น.อ.วิทวัส สาครสินธุ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห. พ.อ.(หญิง)บุศรา จันทรกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัด กห.

กองบัญชาการกองทัพไทย

พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ เสนาธิการทหาร เป็น ผบ.สส. พล.อ.กมล แสนอิสระ ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา บก.สส. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช รอง เสนาธิการทหาร เป็น รอง ผบ.สส. พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ รอง เสนาธิการทหาร เป็น เสนาธิการทหาร พล.อ.พหล สง่าเนตร ที่ปรึกพิเศษสำนักงานปลัด กห. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. พล.อ.นรินทร์ แทบประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัด กห. เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.อ.ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์ หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.สส. พล.อ.เหมรัฐ ขำนิล ที่ปรึกษาพิเศษ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.อ.พลางกูร กล้าหาญ ที่ปรึกษาพิเศษ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.ท.วรพงษ์ สง่าเนตร เจ้ากรมยุทธการทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.อ.ท.อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ รองเสนาธิการ ทอ. เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ร.ท.ชาญชัย เจริญสุวรรณ รองผู้บัญชการกองเรือยุทธการ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.สมศักดิ์ ถนอมพล เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น รองเสนาธิการทหาร พล.ท.ภุชงค์ ขุนทอง ปลัดบัญชีทหาร เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก)

พล.ท.กานต์ สุมะโน ผช.เสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลเอก) พล.อ.ท.ม.ล.สุปรีชา กมลาศน์ รองผู้บัญชการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลอากาศเอก) พล.ท.สมพล วีระศักดิ์ เจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.สส. พล.ท.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ บก.สส. พล.ท.อรรณพ สมบัติทวี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.ท.สุกิจ ขมะสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.ท.ชูชัย บุญย้อย ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.ท.จิตติพงศ์ สุวรรณเศรษฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลเอก) พล.ท.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ร.ท.อมรเทพ ณ บางช้าง หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. เป็น เจ้ากรมการสื่อสารทหาร พล.ร.ท.นพดล โชคระดา ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ เป็น ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ท.ศักดิ์สิทธิ์ น้อมศิริ หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.ธนศักดิ์ สุทธิเทศ ที่ปรึกษา บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.กฤษพนธิ์ ปานะสูตร ที่ปรึกษา บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.ศุภชัย โพธิ์ทองนาค ที่ปรึกษา บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.อาจศักดิ์ ถาวรฉันท์ ที่ปรึกษา บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตรพลโท)

พล.ท.ทวีศักดิ์ สารโกศล ที่ปรึกษา บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.อัธยา สุคนธสิงห์ ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ท.เผด็จการ จันทร์เสวก ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น เจ้ากรมยุทธการทหาร พล.ท.สมหมาย เกาฏีระ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ปลัดบัญชีทหาร พล.อ.ท.พิทยา แสงแผ้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. เป็น เจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ท.ปกิต สันตินิยม เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ร.ต.ผจญ รามโกมุท รองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. พล.ร.ต.ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร พล.ต.วรเทพ ดิษยบุตร ผอ.สำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น ผช.หน.ทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. พล.ต.อภิญญา ตัณฑากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. พล.อ.ต.สุทธิพล ศรีกังวาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. พล.ต.รุ่งรุจ พุ่มนิคม รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร พล.ต.ชัยสุข ก้านทอง รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร เป็น ที่ปรึกษา บก.สส.พล.ต.วิศิษฐ บุศยารัศมี รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร เป็น ที่ปรึกษา บก.สส. พล.ต.พิษณุ ศรคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ที่ปรึกษา บก.สส. พล.ต.พิชัย โพธิทัต เจ้ากรมการเงินทหาร เป็น ที่ปรึกษา บก.สส.

พล.ต.เจริญ นพสุวรรณ รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายบริหาร เป็น ที่ปรึกษา บก.สส. พล.ต.ธงชัย โอสถหงษ์ ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษา บก.สส. พล.ต.วีรพล คุ้มบน รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การก่อการร้ายสากล เป็น ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล พล.ต.พนา ถนอมสิงห์ ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลโท) พล.ต.กลชัย พรรณเชษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลโท) พล.อ.ต.อดิศักดิ์ กลิ่นเสนาะ เสนาธิการกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมกำลังพลทหาร พล.ต.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.วิเชียร ศิริสุนทร ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.ต.ไชยเดช บุญรอด รองจเรทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ต.อุชุกร สาครนาวิน รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ต.ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ บก.สส. (อัตราพลโท) พล.ต.พิจิตร แก้วลี นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. เป็น รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร พล.ต.องอาจ หินอ่อน ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พล.ต.วรวิทย์ ดรุณชู รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.ชำนิ รักเรือง ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร เป็น รองเจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร พล.ต.สุริยัณห์ ป้อมเปิ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร

พล.ต.ประชุม มธุรมน หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พล.ต.พงศธร ฉายกำเหนิด ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผอ.สำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร พล.ต.ชาติชาย เกษมวงศ์ ผู้ชำนาญการ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พล.อ.ต.พิชัย รัตนภาณุ ผู้ชำนาญการ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พล.ต.ยุทธนา เชาวน์เชฎฐ์ ผู้ชำนาญการ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พล.ต.ทวีป เนตรนิยม ผอ.สำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร เป็น รองปลัดบัญชีทหาร พล.ต.สีหนาท วงศาโรจน์ รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร เป็น ผอ.สำนักวางแผนการฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร พล.อ.ต.เอกรัฐ ษรานุรักษ์ ผอ.ศูนย์การโทรคมนาคมทหารกรมการสื่อสารทหาร เป็น รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร พล.ต.วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ รองปลัดบัญชีทหาร เป็น เจ้ากรมการเงินทหาร พล.ต.ชัชวาล มั่นศุข ผช.ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.หญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์ ผช.ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.นริศ วงศ์สิงห์ ผอ.สำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร เป็น รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร พล.ต.อมรเทพ โรจนสโรช รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายบริหาร พล.ต.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัด กห. เป็น ผช.ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย พล.ต.ดุษฎี รามสมภพ รองจเรทหาร เป็น ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.วัฒนชัย คุ้มครอง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กห. เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

พล.ต.ปริญญา แต่แดงเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. เป็น รองเจ้ากรมสารบรรณทหาร พล.ต.อดุลย์ เกียรติประจักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. เป็น ผช.ผบ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พล.ต.ชาตรี ช่างเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น รองจเรทหาร พ.อ.อำพลศิลป์ ประมุขชัย เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.สส. พ.อ.สุริยันต์ โอภาส เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. น.อ.ณรงค์ นิลกาญจน์ (ร.น.) เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. น.อ.เลิศฤทธิ์ เศศะเทศานนท์ เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรอง ผบ.สส. น.อ.อิทธิพล มกรเสน (ร.น.) เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหาร พ.อ.อุทัย ปานเสน่ห์ เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.สรรเสริญ ทิพนาวารัตน์ (ร.น.) เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.ปราบพล ประสพศิลป์ เป็น หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร น.อ.ภวัต วิชัยดิษฐ (ร.น.) เป็น ผู้ชำนาญการ บก.สส. น.อ.หญิงศิริภา หิตะศิริ เป็น ผู้ชำนาญการ บก.สส. พ.อ.ชัชวาลย์ จรูญรัชฎ์ เป็น ผู้ชำนาญการ บก.สส. พ.อ.คณิต สารพานิช เป็น ผู้ชำนาญการ บก.สส. พ.อ.วัฒนา ฤทธิ์เรืองเดช เป็น ผอ.ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร น.อ.วิจิตร์ จิตร์ภักดี เป็น ผอ.สำนักบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหาร น.อ.สุรเชษฐ ทองสลวย เป็น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

พ.อ.ชด พรหมเดช เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี) พ.อ.จิระพล สิริพราหมณกุล เป็น ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (อัตราพลตรี) พ.อ.รวมพล มีชูอรรถ เป็น รองจเรทหาร พ.อ.นุโรจน์ รอดโพธิ์ทอง เป็น ผช.ผบ.ศูนย์รักษาความปลอดภัย พ.อ.อนุศักดิ์ เผ่านาค เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร พ.อ.ภัทรวรรธ คงพันธุ์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.อ.พิชิต พินิตตานนท์ เป็น ผอ.สำนักงานทหารพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา น.อ.ณัฐวัฒน์ ศิริมณีกรานต์ เป็น รองปลัดบัญชีทหาร พ.อ.นพดล โชติศิริ เป็น รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร ฝ่ายปฏิบัติการ พ.อ.อรุณ ศาสตรสิทธิกร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.วินัย ยวดยิ่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.สุรทัศน์ อายุวัฒน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.หญิง สุณิสา เขตตะสิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.วัฒนา ชีโสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.สมบูรณ์ แก้วอยู่ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. น.อ.สมภพ ตันศิริ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.ธีรจิตติ์ นิพิทสุขการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.อาจศึก สุวรรณธาดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส. พ.อ.สานิต เทพวัลย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ บก.สส.

กองทัพบก ทบ.

พล.อ.จิรเดช คชรัตน์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็น รอง ผบ.ทบ. พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น เสธ.ทบ. พล.ท.สุจิตร สิทธิประภา แม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. พล.ท.สำเริง ศิวาดำรงค์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.สมเกียรติ สุทธิไวยกิจ ผบ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ไกรศิริ บุรณศิริ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.วรวัฒน์ อินทรทัต ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลเอก) พล.ท.ฉัตรชัย ธรรมรักษา ผู้ช่วย เสธ.ทบ. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลเอก) พล.ท.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตรา พลเอก) พล.ท.วิบูลย์ศักดิ์ หนีพาล แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 2 พล.ท.ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น แม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วย เสธ.ทบ.ฝ่ายยุทธการ พล.ต.บุญสร้าง มานะธรรม เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เป็น ผู้ช่วย เสธ.ทบ.ฝ่ายส่งกำลังบำรุง พล.ต.คณิต สาพิทักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1

พล.ต.พิเชษฐ์ วิสัยจร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.โสภณ ดิษฐ์แย้ม รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.วรรณทิพย์ ว่องไว รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม รอง ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พล.ต.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รอง ผบ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง พล.ต.ทวนชัย พันธ์เพิ่มศิริ รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็น เจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.ปริญญา สมสุวรรณ รองปลัดบัญชี ทบ. เป็น ที่ปรึกษา ทบ. พล.ต.ไตรศักดิ์ อินทร์รัสมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ที่ปรึกษา ทบ. พล.ต.สันต์ จริยาจิรวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก (อัตราพลโท) พล.ต.วิลาศ เย็นบำรุง รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.กสิกร คีรีศรี รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ. (อัตราพลโท) พล.ต.สัจจา ยอดเพ็ชร รองแม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.จเรศักณิ์ อานุภาพ รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ประเสริฐ หวานฉ่ำ รอง ผบ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.กองทัพบก (อัตราพลโท) พล.ต.อุดมศักดิ์ ม่วงศรีงาม ผบ.ศูนย์การบินทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ภาสน์อิทธิ์ เวทย์วัฒนะ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท)

พล.ต.เศรษฐศักดิ์ ปุกหุต ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ฤทธิไกร อุ่นพันธ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ประดิษฐ์ ลิ้มไพบูลย์ ผอ.รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.มาวิน โอสถ เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา พล.ต.วิเชียร วิเวก ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.วทัญญู ปรัชญานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ยุวนัฎ สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ฤทธิชัย เถาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ปรียวัฒน์ อุดาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.กิตติศักดิ์ สุวรรณเตมีย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ณัฐ ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ทด พินัยนิติศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.ศุภชัย รัตนอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.เลิศพันธ์ วัฒนจินดา ผู้ชำนาญการ ทบ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.(อัตราพลโท) พล.ต.จิระเดช โมกขะสมิต รองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.เอกนันท์ รัตนโสภา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1

พล.ต.องอาจ พงษ์ศักดิ์ ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.คมสัน มานวกุล เสธ.กองทัพภาคที่ 2 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ผบ.กองพลทหารราบที่ 4 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.ธานินท์ เกตุทัต ผบ.มณฑลทหารบกที่ 31 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 3 พล.ต.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ผบ.กองพลพัฒนาที่ 4 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.ธีรชัย นาควานิช เสธ.กองทัพน้อยที่ 1 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.อัศวิน รัชฎานนท์ เสธ.กองทัพน้อยที่ 2 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ศิรพงศ์ ศโรภาส เสธ.กองทัพน้อยที่ 3 เป็น รองแม่ทัพน้อยที่ 3 พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 เป็น เสธ.กองทัพภาคที่ 2 พล.ต.ปิยะ รักประกอบ เสธ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง พล.ต.อชิตพล วัดบัว เสธ.กรมการทหารช่าง เป็น รองเจ้ากรมการทหารช่าง พล.ต.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผบ.กองพลทหารช่าง เป็น เสธ.กรมการทหารช่าง พล.ต.อนันตร์ บุญรำไพ ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองปลัดบัญชีทหารบก พล.ต.นิพนธ์ ปานมงคล ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 เป็น ผบ.กองพลทหารช่าง พล.ต.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พล.ต.อำพน ชูประทุม ผบ.ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็น ผบ.กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

พล.ต.ดนัย มีชูเวท เสธ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น รอง ผบ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พล.ต.คณิศร สาสูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พล.ต.เอกชัย วัชรประทีป ผอ.โรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.จักรรัตน์ ธาราพิทักษ์ ผบ.ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผบ.ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พล.ต.เด่นชัย เชวงโชติ ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.ชูรัช เสน่ห์เมือง ผบ.จทบ.สกลนคร เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 24 พล.ต.สุรพล ฤกษ์สำราญ ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 23 พล.ต.เอกศักดิ์ ไสยสุ ผบ.จทบ.บุรีรัมย์ เป็น ผบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 พล.ต.เบ็ญจรงค์ เจริญพร นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ. เป็น ผบ.กองพลพัฒนาที่ 4 พล.ต.อุดมเดช สีตบุตร ผบ.มณฑลทหารบกที่ 11 เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 9 พล.ต.อุทิศ สุนทร ผบ.จทบ.เพชรบุรี เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 11 พล.ต.สมชาย อุตมะ ผบ.จทบ.อุตรดิตถ์ เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 31 พล.ต.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธ์ ผบ.จทบ.น่าน เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 32 พล.ต.ธีระ ไกรพานนท์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น ผอ.สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. พล.ต.เฉลิมเกียรติ โพธิ์ทองนาค ผอ.สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนาการทางทหาร ทบ. เป็น เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก พล.ต.พรเลิศ จำเรียง ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็น ผอ.รพ.อานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก

พล.ต.จิระศักดิ์ แก้วฉิม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น เสนาธิการศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พล.ต.ศักดิ์ชัย อ่ำครองธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. เป็น เจ้ากรมจเรทหารบก พล.ต.อัมพร พิทักษ์วงศ์ เจ้ากรมจเรทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พล.ต.สุวิชา จิตรปฏิมา ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.วิบูลย์ ทรวงโพธิ์ เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ.(อัตราพลตรี) พ.อ.คุมพล บุญญาภิสันท์ เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา สำนักงานผู้บังคับบัญชา ทบ.(อัตราพลตรี) พ.อ.รัชพล บุนนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.เยาวดนัย ภู่เจริญยศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ประสงค์ บุตรขวัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.กุลิส วัฒนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.สุรพันธ์ พวงเพ็ชร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.พรชัย หาญสกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.เจิมโชค ทุมมานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ธีระพงษ์ ขำคมนิกร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ธนา รำพึงกิจ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.อรรคเดช ทรงวรวิทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.เกรียงไกร ชัยชุมพร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.พิทยา สิงหโกวินท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ก้องไทย ทะสดวก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.สมเกียรติ จันทนา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.จิตนาถ เปี่ยมระลึก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ยศพงศ์ สิมทะราช เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ศักดา แสนวิเศษ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ฤกษ์ชัย วุฒิประสิทธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.สมร ศรีทันดร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.

พ.อ.นิวัฒชัย ไทยนันทน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.อัคร ทิพโรจน์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ยุทธพงศ์ เกตุทัต เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ไพรัช ยุกตวีระ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.อำนาจ สมประสงค์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.คณิต อุทิตสาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.อนุธัช บุนนาค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ไอยค์เดช จำลองศุภลักษณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.สายัณห์ สวัสดิ์ศรี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.สวัสดิ์ กระต่ายทอง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.หญิง คุณหญิงเวณิกา ทวีชัยการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.หญิง สยุมพร ประภักดี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ. พ.อ.ดิตถ์ สิงหเสนี เป็น ผู้ชำนาญการ ทบ. พ.อ.กุลชัย ฐานพงษ์ เป็น ผู้ชำนาญการ ทบ. พ.อ.หญิง นุชา เนียมประดิษฐ์ เป็น ผู้ชำนาญการ ทบ. พ.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ เป็น ผู้ช่วยปลัดบัญชีทหารบก พ.อ.ประสงค์ ฟักสังข์ เป็น เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1 พ.อ.ธวัชชัย นุ่มนิ่ม เป็น ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 พ.อ.วินัย สร้างสุขดี เป็น ผบ.มณฑลทหารบกที่ 14 พ.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็น ผบก.จทบ.เพชรบุรี พ.อ.สถิต แจ่มจำรัส เป็น ผบก.จทบ.กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 พ.อ.พรชัย วัดบัว เป็น เสธ.กองทัพน้อยที่ 2 พ.อ.กำธร ชาญยุทธการ เป็น ผบก.จทบ.บุรีรัมย์ พ.อ.ณรงค์ สีทาแก เป็น ผบก.จทบ.สกลนคร พ.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น เสธ.กองทัพน้อยที่ 3 พ.อ.สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ เป็น ผบ.กองพลทหารราบที่ 4 พ.อ.ชีวัน โหละบุตร เป็น ผบก.จทบ.น่าน พ.อ.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง เป็น ผบก.จทบ.อุตรดิตถ์ พ.อ.ทวีป กิ่งเกล้า เป็น ผบ.ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ พ.อ.มุ่งสืบ ตะกรุดแก้ว เป็น เสธ.หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

พ.อ.เกริกชัย จันทร์สุวานิชย์ เป็น ผบ.ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก พ.อ.หญิง นิทรา ทหราวานิช เป็น ผอ.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.บุณยรักษ์ พูนชัย เป็น ผอ.สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พ.อ.พิทยา กระจ่างวงษ์ เป็น ผบ.ศูนย์การบินทหารบก พ.อ.เจิดศักดิ์ เจริญรุ่งเรือง เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร พ.อ.บุญสันติ แสนสวัสดิ์ เป็น เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก พ.อ.เสรี พหลเวชช์ เป็น เสธ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กองทัพเรือ

พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิรัญ ประธานคณะที่ปรึกษา ทร. เป็น ผบ.ทร. พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รอง ผบ.ทร. พล.ร.อ.สมบัติ อักษรศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทร. พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็น ผช.ผบ.ทร. พล.ร.อ.วัลภ เกิดผล ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.สินาด หงสกุล ปลัดบัญชี ทร. เป็น หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พล.ร.ท.ธนา บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. พล.ร.ท.ชัชวาลย์ อัมระปาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.วรพจน์ วนินทานนท์ จก.อู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.สามารถ จำปีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.ศุภกร บูรณดิลก รอง เสธ.ทร. เป็น ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.รพล คำคล้าย รอง เสธ.ทร. เป็น เสธ.ทร. พล.ร.ท.ไพโรจน์ แก่นสาร ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.สมเจตน์ เนียมศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก) พล.ร.ท.คงวัฒน์ นีละศรี จก.อุทกศาสตร์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือเอก)

พล.ร.ท.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น ปลัดบัญชี ทร. พล.ร.ท.โกมินทร์ โกมุทานนท์ ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง เป็น รอง ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.ยุทธนา ฟักผลงาม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.ณรงค์ เทศวิศาล ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกำลังพล เป็น ผบ.กองเรือภาคที่ 3 กองเรือยุทธการ พล.ร.ท.วีรพล กิจสมบัติ ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธบริการ เป็น รอง เสธ.ทร. พล.ร.ท.สุรเดช รัตโนดม ที่ปรึกษา ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ท.กรสัคค์ อ่อนนุ่ม หัวหน้านายทหารฝ่าย เสธ. ประจำรองปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ท.ฉลอง พัฒนโสภณ รอง ผบ.กองเรือยุทธการ เป็น จก.อู่ทหารเรือ พล.ร.ท.ต่อบุญ ไกรฤกษ์ ที่ปรึกษา สนง.ปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ท.นคร ทนุวงษ์ หน.นายทหารฝ่าย เสธ. ประจำ ผบ.ทร. เป็น เจ้ากรมอุทกศาสตร์ พล.ร.ต.สุริยา ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น จก.แพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.ณรงค์ บุนนาค ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.เดชวุฒิ มะลิซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ธนันต์ชัย สายหรุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ธีรวัฒน์ ศรีถาพร ผบ.กองการบิน ทร. กองเรือยุทธการ เป็น ที่ปรึกษา ทร. พล.ร.ต.พีรสรรพ์ วัชรมูล รอง ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท)

พล.ร.ต.พัชรพล กิตตินาวี รอง จก.ยุทธศึกษา ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.สมมาตร์ วิมุกตานนท์ รอง จก.อู่ทหารเรือฝ่ายบริหาร เป็น รอง ผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ประสิทธิ์ชัย ศรีวรรธนะ ผอ.อู่ราชนาวีมหิดลอุดลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ฆนัท ทองพูล จก.สวัสดิการทหารเรือ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายกำลังพล พล.ร.ต.ฉัตรชัย พึ่งโพธิ์ จก.พลาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ ผบ.กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง พล.ร.ต.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ จก.ข่าวทหารเรือ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ ผบ.ทร. พล.ร.ต.อภิชาต สุวรรณะชฎ จก.การเงินทหารเรือ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธบริการ พล.ร.ต.วิญชัย จารุปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.ณัฐพงศ์ ศรีลาธนาตย์ รอง จก.อู่ทหารเรือฝ่ายเทคนิค เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทร. (อัตราพลเรือโท) พล.ร.ต.สุรศักดิ์ พุ่มพวง ผบ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง พล.ร.ต.ชุมนุม อาจวงษ์ จก.สื่อสารทหารเรือ เป็น ผช.เสธ.ทร.ฝ่ายยุทธการ พล.ร.ต.วรศักดิ์ จันหนู ผบ.กองเรือป้องกันฝั่งเขต 1 กองเรือป้องกันฝั่ง เป็น รอง ผบ.กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ธรรมนูญ สุขวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น จก.จเรทหารเรือ พล.ร.ต.อรรถพงษ์ ณ นคร รอง ผอ.อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รอง จก.อู่ทหารเรือ พล.ร.ต.สุกิจ สยะนานนท์ ผอ.สำนักงานตรวจบัญชี ทร. เป็น จก.พลาธิการ ทร.

พล.ร.ต.โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผบ.กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ผสมทรัพย์ เกื้อหนุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รอง จก.ยุทธศึกษา ทร. พล.ร.ต.หญิง มยุรี สัมพันธวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รอง จก.แพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.สุรชัย สังขพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รอง ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง พล.ร.ต.ธนุส สุญาณเศรษฐกร หน.นายทหารฝ่าย เสธ. ประจำ ผช.ผบ.ทร. เป็น ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สมชัย มนัสรังษี รอง ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เป็น จก.อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ พล.ร.ต.กิตติพงษ์ เกษะโกมล จก.อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.บงกช ผาสุข นายช่างใหญ่กรมอู่ทหารเรือ เป็น รอง จก.อู่ทหารเรือ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ ศรีอักขรินทร์ ผบ.หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็น ผบ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร หน.นายทหารฝ่าย เสธ. ประจำ เสธ.ทร. เป็น จก.ช่างโยธาทหารเรือ พล.ร.ต.สุพจน์ สุดประเสริฐ รอง เสธ.กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.สุภวัฒน์ สมุทรสาคร ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น รอง จก.อู่ทหารเรือ พล.ร.ต.ชัชรินทร์ ชูศรี จก.การขนส่ง ทร. เป็น รอง ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.หญิง ประกายวรรณ ทองคำวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผอ.สนง.ตรวจบัญชี ทร. พล.ร.ต.วีระวัฒน์ ทิพย์โสภณ ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ. ประจำ รอง ผบ.สส. เป็น ผบ.กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ศรายุทธ แดงเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น เสธ.กองเรือป้องกันฝั่ง

พล.ร.ต.รังสิทธิ์ ปาณินท์ รอง ผบ.วิทยาลัย เสธ. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผบ.กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ รองปลัดบัญชี ทร. เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.จักรชัย ภู่เจริญยศ ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็น ผบ.หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พล.ร.ต.ทวีชัย บุญอนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รองปลัดบัญชี ทร. พล.ร.ต.ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.เด่นเดชา ประทุมเพ็ชร์ รอง จก.แพทย์ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.วัลลภ หังสวนัส ผบ.กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.ฉัตรชัย ทัตตะวร จก.โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผอ.อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.บรรจบ ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น จก.สวัสดิการ ทร. พล.ร.ต.สุกิจ แดงมั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็นหัวหน้านายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รอง ผบ.ทร. พล.ร.ต.มานิตย์ สูนนาดำ ผอ.อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เป็น ผอ.อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.พลชัย สุนทรวณิช รอง ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง เป็น จก.โรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ร.ต.ประสาน สุขเกษตร จก.จเรทหารเรือ เป็น ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สุธีร์ ธรรมประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผบ.กองเรือป้องกันฝั่งเขต 1 กองเรือป้องกันฝั่ง พล.ร.ต.วสันต์ แจ้งยอดสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.ประยุทธ์ เกิดภู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น รอง ผบ.กองเรือป้องกันฝั่ง

พล.ร.ต.บงสุช สิงห์ณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น จก.การเงินทหารเรือ พล.ร.ต.ณะ อารีนิจ ผบ.กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็น รอง เสธ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สุระพล ไทยพีระกุล ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.ธนะรัตน์ อุบล ผบ.กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ชำนาญการ ทร. พล.ร.ต.ทวีป สุขพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น เสธ.กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ จก.กิจการพลเรือนทหารเรือ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทร. พล.ร.ต.จรูณ จาตุรพงศ์ เสธ.กองเรือป้องกันฝั่ง เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.บุญชัย มรินทร์พงษ์ ผบ.กองเรือยกพลขึ้นบก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.อภิชัย อมาตยกุล เสธ.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น จก.การขนส่งทหารเรือ พล.ร.ต.อนุพงษ์ เอี่ยมสุโร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ.ทร. พล.ร.ต.สุรพจน์ ทองสิมา ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.พีรศักดิ์ วัฒนรณชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น เสธ.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พล.ร.ต.กมล อุณหกะ รอง ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.นิกร เพชรวีระกุล ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.ทวีศักดิ์ ดีรอด ผช.ผอ.ฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รอง ผอ.อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.สุรศิษฎ์ สว่างจันทร์ ผช.ผอ.ฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ เป็น รอง ผบ.สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

พล.ร.ต.ชุมพล วงศ์เวคิน เสธ.กองเรือภาคที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็น จก.กิจการพลเรือนทหารเรือ พล.ร.ต.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ.ทร. เป็น ผบ.ฐานทัพเรือกรุงเทพ พล.ร.ต.อุดม ชัยเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. เป็น ผอ.ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.เผดิมพงศ์ รุมาคม ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็น ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พล.ร.ต.พิทักษ์ พิบูลทิพย์ ศาสตราจารย์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็น ผช.ผอ.ฝ่ายแผนอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.วรพงษ์ เจริญพงศ์ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.ธนวัต พงศ์สุพัฒน์ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.มั่นใจ บุญมา ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.หญิง สุรัชฎา ชลออยู่ ผู้ชำนาญการ บก.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.อรรณพ คุรุกุล นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ บก.ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.พิเชฐ ขำเจริญ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.อนันต์ สุขณียุทธ นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ บก.ทร. เป็น ผช.ผอ.ฝ่ายผลิตอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ พล.ร.ต.ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ ผู้ชำนาญการ ทร. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.อำพล ฉวีวรรณ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง เสธ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.ศิริชัย เทียนศิริ ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. พล.ร.ต.ไชยยศ สุนทรนาค หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง ผบ.ทร. เป็น ผบ.กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

น.อ.หญิง ศิวาลัย พงษ์กาญจนะ (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.สฤษดิ์ชัย สุทธิพงศ์ (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.ชุมพล เทียมชัย (ร.น.) เป็น ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ น.อ.ธำรง เดชวรรณ (ร.น.) เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ บก.ทร. น.อ.สมปอง สังข์สุวรรณ (ร.น.) เป็น นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ บก.ทร. น.อ.วีระพันธ์ บางท่าไม้ (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.วัฒนชัย ปิยภัทร์ (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.ณเรศ ชุ่มกมล (ร.น.) เป็น ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ น.อ.ไกรวุธ วัฒนธรรม (ร.น.) เป็น จก.ข่าวทหารเรือ น.อ.ศุภพงษ์ ศิริสนธิ (ร.น.) เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ เสธ.ทร. น.อ.สุนทร์ จัดเจน (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ (ร.น.) เป็น จก.สื่อสารทหารเรือ น.อ.ทวี กาญจนวิสุทธิ์ (ร.น.) เป็น ผช.หน.คณะนายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ. น.อ.พังพล ศิริสังข์ไชย (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร. น.อ.อดุงสวัสดิ์ พุ่มพวง (ร.น.) เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทร.

กองทัพอากาศ

พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ์ เสธ.ทอ. เป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.คณาพันธุ์ สงวนสัตย์ ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รอง ผบ.ทอ. พล.อ.อ.เกรียงเดช เจียจันทร์พงษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. เป็น ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. พล.อ.อ.ม.ล.สุทธิรัตน์ เกษมสันต์ ผบ.กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เป็น ผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.มานิต สพันธุพงษ์ รอง เสธ.ทอ. เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.สมชาย เธียรอนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.พิธพร กลิ่นเฟื่อง รอง ผบ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ที่ปรึกษาพิเศษ ทอ. พล.อ.ท.วีระคุปต์ ศรีสงคราม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.สุพสร เกษรมาลา เจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.คณิต สุวรรณเนตร ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศกองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผบ. กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ท.มานิตย์ ช้างเผือก รอง ผบ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผบ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ท.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายการข่าว เป็น ผบ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ท.วัฒนา ลับไพรี เจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ. กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.ขวัญชัย เอี่ยมรักษา เจ้ากรมกำลังพลทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.)

พล.อ.ท.อนาวิล ภิรมย์รัตน์ ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธบริการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.อ.) พล.อ.ท.ธงชัย ธารนพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น รอง ผบ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ท.ศรีเชาวน์ จันทร์เรือง เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธการ พล.อ.ท.บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกำลังพล เป็น เสธ.ทอ. พล.อ.ท.ประจิน จั่นตอง ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธการ เป็น รอง เสธ.ทอ. พล.อ.ท.อรรณพ เธียรศรีพจมาน หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผบ.ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ท.ยุทธพร ภู่ไพบูลย์ รอง ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ท.ไพฑูรย์ จ๋วงพานิช หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรองปลัด กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ท.สมชัย พละพงศ์ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง ผบ.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.รวิน หงสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.พีระพันธ์ ประทีปรัตน์ รองเจ้ากรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.เอนก โทณานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.อายุตม์ พลับจ่าง ผอ.สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.ทศพร สุมนศักดิ์ เสธ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.)

พล.อ.ต.สมนึก สวัสดิ์ถึก รอง ผบ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธ ทอ. เป็น รอง ผบ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.พยุงศักดิ์ รวยรื่น ผอ.กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.ชูศักดิ์ วิบูลชัย เสธ.สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูงกองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.พัฒนพล กานตรัตน์ รอง ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.วัฒนา คล้ายจำนง เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ ทอ. กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.ชาญณรงค์ อินทรสมพันธ์ เจ้ากรมขนส่ง ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.ยุทธนา สุกุมลจันทร์ รอง ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทอ. (อัตรา พล.อ.ท.) พล.อ.ต.ดิเรก พรหมประยูร รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ. กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น เจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ. กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.จำลอง เขมะประภา รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.เพทาย อุดมศักดิ์ รอง ผบ.สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.ภควัต รื่นพิพัฒน์ ผบ.กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รอง ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.วินัย เปล่งวิทยา เจ้ากรมจเร ทอ. เป็น เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.อภิศักดิ์ บุญเผื่อน เจ้ากรมช่างโยธา ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น ผบ.การศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ พล.อ.ต.สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ เจ้ากรมยุทธการ ทอ. เป็น รอง ผบ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

พล.อ.ต.ธัชชัย ถนัดใช้ปืน เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายกำลังพล พล.อ.ต.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง ทอ. เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายยุทธบริการ พล.อ.ต.ไมตรี โอสถหงษ์ รอง ผบ.วิทยาลัย เสธ.สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผช.เสธ.ทอ.ฝ่ายการข่าว พล.อ.ต.อมร แสงสุพรรณ เสธ.กรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น รองเจ้ากรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.วุฒิชัย คชาชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น เจ้ากรมสวัสดิการ ทอ. พล.อ.ต.ธรรมนิตย์ สิงห์คะสะ เสธ.กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.วีระศักดิ์ สิตานนท์ เสธ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ เป็น เสธ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.ไพบูลย์ สิงหามาตย์ เจ้ากรมสารบรรณ ทอ. เป็น เจ้ากรมจเร ทอ. พล.อ.ต.วราวุธ คันธา ผอ.สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เสธ.กรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.พงษ์เพ็ญ เพ็ญแข เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศกองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เสธ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.พิริยะ ศิริบุญ เจ้ากรมสื่อสาร ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ.พล.อ.ต.สมศักดิ์ ไทยเพ็ชร์ เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น รอง ผบ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ พล.อ.ต.อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผบ.โรงเรียน เสธ.ทอ.สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น รอง ผบ.สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ.

พล.อ.ต.วิโรจน์ นิสยันต์ ผบ.โรงเรียนการบินกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.เฉลิม ตรีเพ็ชร เสธ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เสธ.ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ พล.อ.ต.อารยะ งามประมวญ เจ้ากรมข่าว ทอ. เป็น เสธ.กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองเจ้ากรมควบคุมปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น เจ้ากรมยุทธการ ทอ. พล.อ.ต.ชินชาต บุญคง เสธ.กรมยุทธศึกษา ทอ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น เจ้ากรมสารบรรณ ทอ. พล.อ.ต.ชูพันธ์ ชาญสมร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น ผอ.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.ชนนนาถ เทพลิบ รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รองเจ้ากรมยุทธศึกษา ทอ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.กฤษณะ นิ่มวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. เป็น เจ้ากรมกำลังพล ทอ. พล.อ.ต.บุญสืบ ประสิทธิ์ วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศกองบัญชาการสนับสนุน ทอ. เป็น เสธ.กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.วัธน มณีนัย เสธ.โรงเรียนนายเรืออากาศกองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. เป็น รอง ผบ.โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.ชำนาญ เอกวัฒน์ เสธ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศกองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รองเจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.สมาน สังขรณ์ ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.จิตต์กวี นาคแจ้ง ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.(หญิง) วันเพ็ญ โพธิสุวรรณ ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ.

พล.อ.ต.(หญิง) วีร์นะ ตระกูลฮุน ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.วิทยา แก้ววัฒนะ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ. เป็น เจ้ากรมขนส่ง ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. พล.อ.ต.มงคล ขอนแก่น ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.วิจิตร อุทยาพงษ์ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ รอง ผบ.ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.(หญิง) กาญจนา เชื้อทอง ผู้ชำนาญการ ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.ชินรัตน์ มณีอินทร์ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ เสธ.ทอ. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.ทนงศักดิ์ พวงพ่วงรอด เสธ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ เป็น รอง ผบ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ พล.อ.ต.คะเชนทร์ วิเศษรจนา ผอ.สำนักบริหารทรัพยากร สนง.ปลัดบัญชีทหาร เป็น เสธ.สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. พล.อ.ต.ประวิทย์ แต่งชัยภูมิ หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง เสธ.ทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.สุรวุฒิ จินตสุวรรณ ผช.หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง ผบ.สส. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. พล.อ.ต.ศรายุทธ เทพสิทธา ฝ่าย เสธ.ประจำ รมว.กห. เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอ. น.อ.อุทิศ ยิ้มแก้ว เป็น เจ้ากรมช่างโยธา ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.(หญิง) กณิกา ภิรมย์รัตน์ เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ. น.อ.ประโยชน์ ฤทธาคนี เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ. น.อ.อุดมศักดิ์ นาคะชัย เป็น เจ้ากรมสื่อสาร ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.นพดล นุ่มศิริ เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ.

น.อ.โสภณ สรรพนุเคราะห์ เป็น ผอ.สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ ทอ. น.อ.พงษ์ศักดิ์ จันทร์ชู เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ. น.อ.อดิศักดิ์ เจิมวรรธนะ เป็น เจ้ากรมส่งกำลังบำรุง ทอ. น.อ.อนิรุท กิตติรัต เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำรอง ผบ.ทอ. น.อ.สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ เป็น เจ้ากรมข่าว ทอ. น.อ.ปรีชา ประดับมุข เป็น ผบ.กองพลบินที่ 4 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ น.อ.สมประสงค์ เปลี่ยนคง เป็น ผอ.กองการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. น.อ.ประสิทธิ์ ป้อมทอง เป็น วิศวกรอาวุโส กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.ธีระภาพ เสนะวงษ์ เป็น ผอ.สถาบันเวชศาสตร์การบินกรมแพทย์ ทอ.กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.นิคม วงษ์ดรุณีย์ เป็น เจ้ากรมพลาธิการ ทอ. กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.ชลิตเดช สุดมะโนกุล เป็น ผู้ชำนาญการ ทอ. น.อ.พลเทพ โหมดสุวรรณ เป็น เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ กองบัญชาการสนับสนุน ทอ. น.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ เป็น เสธ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ น.อ.ถาวร มณีพฤกษ์ เป็น เสธ.โรงเรียนนายเรืออากาศ กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. น.อ.จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ เป็น เสธ.กรมยุทธศึกษา ทอ.กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. น.อ.สมพล พูนทวีธรรม เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ เสธ.ทอ. น.อ.อุทิศ ภาคภูมิ เป็น หน.นายทหารฝ่าย เสธ.ประจำ ผช.ผบ.ทอ.

น.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ น.อ.จอม รุ่งสว่าง เป็น ผู้บัญชาการโรงเรียน เสธ.ทหารอากาศ สถาบันวิชาการ ทอ.ชั้นสูง กองบัญชาการฝึกศึกษา ทอ. น.อ.คณิต เหลื่อมเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการกองทัพอากาศ น.อ.สุชิน วรรณโรจน์ เป็น เสธ.หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ น.อ.สุจิต แจ่มโสภณ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ น.อ.สงัด โรงสะอาด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ

ที่มา มติชนรายวัน วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11132 หน้า 11

 
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา