ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาประกวดรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10

logotbjaweb

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำหรับนักศึกษาที่เรียนด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุและโทรทัศน์  ภายใต้ชื่อรางวัล“สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 10 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์   อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ การประกวดจะมี 3 ประเภท  คือ  สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง  สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ และคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียงรวม 12 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัลกว่าแสนบาท โดยส่งผลงานเข้าประกวดในนามมหาวิทยาลัย ได้ 5 เรื่อง / ประเภท สมาคมฯ เปิดรับผลงานส่งประกวด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และจะประกาศผลรางวัล ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 โดยจะแจ้งสถานที่ให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02-243-8479 / 086-522-4288

**ดาวน์โหลดเอกสารการส่งผลงานเข้าประกวด ด้านล่างสุด**

 

หลักเกณฑ์

การประกวดผลงานข่าว ‘รางวัลสายฟ้าน้อย’ ครั้งที่ ๑๐

โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

๒. เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ

๓. เพื่อประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ

ประเภทรางวัล

ด้านวิทยุ แบ่งออกเป็น ๑ ประเภท ดังนี้

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง

๑.๑ รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล

๑.๒ รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

ด้านโทรทัศน์ มี ๑ ประเภท คือ

๑. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

๑.๑   รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๒๕,๐๐๐บาท ๑ รางวัล

๑.๒ รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

ด้านคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง มี ๑ ประเภท คือ

๑. คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง

๑.๑ รางวัลดีเด่น โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล

๑.๒ รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล

**ใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารในการผลิตผลงาน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. คุณภาพ (Quality)

กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและแง่มุมมีความสมดุลรอบด้าน  เปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างทัดเทียมกัน เนื้อหาเป็นเรื่องใกล้ตัว ใหม่ ทันสมัยและสมบูรณ์ในเชิงข่าว (๕W+๑H)

๒. คุณค่า (Value)

นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามในสังคมไทยหรือสื่อความหมายชี้ให้เห็นผลกระทบเชิงเศรษฐกิจหรือเชิงสังคมโดยส่วนรวม มีศักยภาพนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์หรืออาจนำไปสู่การแก้ไขหรือป้องกันมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวในอนาคต

๓. ผลงาน (Performance)

การเดินเนื้อหากระชับ ชัดเจน นำเสนอโดยใช้ศาสตร์และเสน่ห์ของวิทยุและโทรทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ

๔. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)

เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด

ผู้สนับสนุนการประกวด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกลุ่มละ ๕ คน โดยสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้กลุ่มละ ๑ คน

ผลงานแต่ละชิ้นของสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีความยาวระหว่าง ๓-๕ นาที ส่วนคลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง มีความยาวระหว่าง ๒-๓ นาที และส่งผลงานในนามมหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ชิ้น / ประเภท โดยมีจดหมายนำส่งจากมหาวิทยาลัย และใช้แบบฟอร์มการส่งผลงานของสมาคมฯ

หมายเหตุ         การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ลักษณะของข่าวและสารคดีเชิงข่าวที่ส่งเข้าประกวด

คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง คือ การผลิตชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ เพื่อการรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวได้เลือกใช้ภาพและเสียงบรรยากาศในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ภาพและเสียงประกอบจากแหล่งข่าว หรือแหล่งข้อมูล ภาพและเสียงผู้ถูกสัมภาษณ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับข่าว มาประกอบข่าวออกอากาศ เพื่อเสริมให้เนื้อหามีน้ำหนักและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งทำให้ข่าวมีสีสันมากขึ้นกว่าการรายงานแต่เสียงของผู้สื่อข่าวเพียงอย่างเดียว

สารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวที่ถูกนำเสนอในรูปแบบของสารคดีที่มีความหลากหลายทั้งในด้านกระบวนการผลิต เนื้อหา  การสอดแทรกข้อมูลที่บอกถึงภูมิหลังที่มาของเรื่อง ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆ ของประเด็นข่าว  การใช้ภาษาบรรยาย ภาพและเสียงประกอบได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน สารคดีเชิงข่าวดังกล่าว จะต้องยึดหลักการเบื้องต้นของการนำเสนอข่าว ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งข่าวที่ต้องมีความรอบด้าน ทันต่อเหตุการณ์หรือเป็นเหตุการณ์ข่าวที่เกิดในอดีต แต่มีผลกระทบถึงภาวะปัจจุบัน ทั้งนี้ สารคดีเชิงข่าวจะปรากฏในรายการใดก็ได้ แต่สาระในสารคดีเชิงข่าวชิ้นนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริง มิใช่เหตุการณ์สมมติที่มีการสร้างขึ้น

หลักฐานการส่งผลงาน

๑. สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล (Compact Disc: CD) จำนวน ๘ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด

๒. สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD)   จำนวน ๘ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด

๓. คลิปวิดีโอข่าวประกอบเสียง บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูลภาพ (Video Compact Disc: DVD)   จำนวน ๘ แผ่น ต่อหนึ่งผลงานที่ส่งประกวด

๔. รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย (๘ ชุด)

๔.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ ชื่อทีม เบอร์ติดต่อ ชื่ออาจารย์ผู้รับรอง และชื่อสถาบันการศึกษาที่สังกัด โดยระบุประเภทที่ต้องการส่งให้ชัดเจน (ตามแบบฟอร์ม)

๔.๒ บทคัดย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ความยาวไม่เกิน

๑ – ๒ หน้า โดยอธิบายในประเด็นดังนี้  (ตามแบบฟอร์ม)

(๑) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน

(๒) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน

(๓) คุณค่าของผลงาน

๔.๓ บทสมบูรณ์ (Script) ของผลงาน (๘ ชุด)

๕. ส่งผลงานมายัง สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ๕๓๘/๑ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๓-๘๔๗๙ และ ๐-๒๒๔๓-๘๔๘๙ หมดเขตรับผลงานวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗  กรณีนักศึกษาอยู่ต่างจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และต้องส่งเป็น EMS เท่านั้น

การตัดสินและประกาศผล

๑. คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จำนวน  ๕-๘  คน

๒. ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทางเวปไซต์www.thaibja.org

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

***ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์การประกวด***

***ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด***

 

แท็ก คำค้นหา