ประกาศรายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 12

logotbjaweb

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 12

 

ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2557 จ.กาญจนบุรี โดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวน 60 คน
(*การเรียงลำดับหมายเลข จากวันเวลาที่นักศึกษาส่งใบสมัครเข้ามา)

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12

1 นาย ฟารุค ภาลาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2 นางสาว กัสมีนี ดอฮอ มหาวิทยาลันราชภัฏยะลา
3 นางสาว จุฑาทิพย์ สุทธิมาศ มหาวิทยาลันราชภัฏยะลา
4 นาย ธีรพล คำสด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5 นาย ณัฐนันท์ อยู่วิมลชัยกุล มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์
6 นาย ฟาฏิบ แวนาแว มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 นาย สุวัฒน์ ศิลปะ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 นาย ศรายุทธ ไพรจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
9 นางสาว นันทวัน บุญเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
10 นางสาว กัญญาณัฐ รวยกิตติ มหาวิทยาลัยรังสิต
11 นาย สุรสิทธิ์ พุ่มรอด มหาวิทยาลัยรังสิต
12 นาย นัทธพงษ์ สุรจารุสาร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 นาย อิศรา ตาตะมิ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 นาย กฤษฎา กุลขัว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15 นาย อภิสิทธิ์ รอดวินิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16 นาย ธันวา ศรีสุภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 นางสาว กัญญาวีร์ ฤทธิไชย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
18 นาย สหรัตน์ ฐิติวัฒนา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19 นางสาว ธัญญามาศ ยะมาวิรัญ มหาวิทยาลัยบูรพา
20 นาย อภิชาย จิรวัชรากร มหาวิทยาลัยบูรพา
21 นาย นราสิทธิ์ เกษาประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
22 นาย อชิรวิทย์ เฮงทวีทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 นางสาว ประภัสสร ภัณฑ์มณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 นาย ประภาสพงษ์ เล้าอติมาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 นางสาว เพียงนภา น้ำขาว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
26 นางสาว พรสินี ทวีศรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 นาย กฤช วงษ์จันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
28 นางสาว กรกมล จันทะเหลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
29 นาย ณัฏฐ์ กลางประพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 นาย ภานุกร จั๋นต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
31 นางสาว ศิรินาฎ นาชัยเวียง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
32 นางสาว ชิดชนก บุญคูณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
33 นาย ชญานิน ศรีพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
34 นาย นัฐรัฐ เกตุเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
35 นางสาว ยุพเรศ เกตุศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
36 นาย พงษกร คงเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
37 นาย ณรงค์ วงค์ไชย มหาวิทยาลัยพะเยา
38 นาย บรรเจิด หงษ์จักร มหาวิทยาลัยพะเยา
39 นาย ทรงชัย ใจธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
40 นาย พีรวัฒน์ กานุมาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
41 นาย นรพิชญ์ ศิธวาณุวัฒน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
42 นาย จักรพันธ์ เนตรวีระ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
43 นางสาว คนึงนิต สุระคำแหง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
44 นางสาว ถิรนันท์ คงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
45 นางสาว แก้วตา เอี่ยมศรีวรรณ มหาวิทยาลัยราชมงคงรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
46 นางสาว ปทุมรัตน์ โพธิ์อ้น มหาวิทยาลัยราชมงคงรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
47 นาย ปฐมพงษ์ ช้างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
48 นาย ศักดิ์เดช เรืองธนรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
49 นางสาว ปรียา ขุดโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
50 นาย พิชัย ฉ่ำศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
51 นาย อัษฎาวุฒ เส็นหนับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
52 นางสาว รสนา ใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
53 นางสาว สำลี เคนพิมพา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
54 นางสาว คณัสวรรณ ภู่วัฒนาดิลกกูร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55 นาย ทัตเทพ พึ่งชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 นางสาว ภควดี พุ่มเหรียญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
57 นาย ตรีรัตน์ จันฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
58 นาย พิสิทธิ์ มัชปะโม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
59 นาย วสันต์ สวนกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
60 นาย ศรัญญู เต้าชัยภูมิ มหาวิทยาลัยสยาม

 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557

08.00 – 08.30 น.            นักศึกษาลงทะเบียน ณ ชั้น 1 อาคารทรู ทาวเวอร์ (ถ.รัชดาภิเษก) กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารว่าง-เครื่องดื่ม

08.30 – 09.00 น.            พิธีเปิดการอบรม

โดย ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา         ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร  บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

คุณเทพชัย  หย่อง                       นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

09.00 – 09.30 น.            บรรยายเรื่อง  “การใช้สื่อดิจิตอลเพื่อการรายงานข่าว”

โดย คุณอรรถ  อรุณรัตนพงษ์          รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาดระดับภูมิภาค

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

09.30 – 09.40 น.            ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

9.40 – 10.00  น.             ขึ้นรถบัสเดินทางไปดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต

10.00 – 11.00  น.           ดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ถนนวิภาวดีรังสิต

11.00 – 11.20  น.           ขึ้นรถบัสเดินทางไปดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

11.20 – 12.30 น.            ดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต

12.30 – 15.30 น             ทานอาหารกลางวันบนรถและเดินทางไปยังที่พัก จ.กาญจนบุรี

15.30 น.            เดินทางถึงที่พัก จ.กาญจนบุรี

16.00 – 17.00 น.            การปรับตัวของนักข่าวในยุคทีวีดิจิตอล

โดย *** รอรายชื่อวิทยากร จาก สมาคมฯ ****

17.30 – 18.30 น.            กิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ชี้แจงกฎและกติกา การอยู่ร่วมกัน และ รับกุญแจ เข้าที่พัก

18.30 – 19.30 น.             รับประทานอาหารเย็น

วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557

07.00 – 08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30 น.             สันทนาการ

08.30 – 12.30 น.            เทคนิคการคิดประเด็นข่าว และการผลิตสารคดีเชิงข่าว

โดย คุณอลงกรณ์ เหมือนดาว             บรรณาธิการรายการข่าว 3 มิติ

คุณธนานุช สงวนศักดิ์                  บรรณาธิการสารคดีเชิงข่าว สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

คุณพุทธิฉัตร  จินดาวงศ์ Senior Reporter  สถานีโทรทัศน์ PPTV

12.30 – 13.30 น.            อาหารกลางวัน

13.30 – 17.30 น.            เทคนิคการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์และการสื่อความหมายด้วยภาพในข่าวโทรทัศน์

โดย       คุณพิภพ พานิชภักดิ์                    นักสื่อสารมวลชนอิสระ

คุณณัฐพงศ์ พรหมเพชร               ช่างภาพฝ่ายข่าว  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

17.30 – 19.30 น.            เทคนิคการตัดต่อภาพในข่าวโทรทัศน์

โดย       คุณสุขเดช บุนนท์            นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณคงศักดิ์ จงใจ              โปรดิวเซอร์  สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี

19.30 – 20.30 น.            รับประทานอาหารเย็น

20.30 – 22.00 น.            กิจกรรมพี่พบน้อง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วางแผนการลงพื้นที่ของกลุ่ม

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

07.00 – 08.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

08.00 – 08.30 น.             สันทนาการ

8.30 – 11.30 น. เรียนรู้เทคนิคและฝึกปฏิบัติการใช้เสียงที่ถูกต้อง

โดย       คุณอัยย วีรานุกูล             ผู้ดำเนินรายการ ดนตรีกวีศิลป์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณอัญชนก  แข็งแรง       ผู้จัดการ สถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz.

คุณกฤต  เจนพานิชการ   ผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

11.30 – 16.00 น. ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม เก็บข้อมูล ภาพ เสียง เตรียมผลิตสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์

16.00 – 22.00 น. กลับมาที่โรงแรม เตรียมข้อมูลเขียนสคริปต์ ตัดต่อ และส่งผลงาน

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

08.00 – 09.00 น.             รับประทานอาหารเช้า

09.00 – 09.30 น.             สันทนาการ

09.30 – 12.30 น. นำเสนอผลงานโทรทัศน์ของแต่ละกลุ่ม  วิทยากรกลุ่มวิพากษ์

เพิ่มเติมประเด็น พร้อมเสนอแนะ

โดย คุณสนมพร ฉิมเฉลิม                ผู้ช่วยผู้จัดการ  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณพีระวัฒน์   โชติธรรมโม        ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

คุณพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์    บรรณาธิการ เรื่องเด่นเย็นนี้  สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

คุณอิทธิพันธ์ บัวทอง                นักสื่อสารมวลชนอิสระ

คุณเชิดชาย   มากบำรุง             ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักข่าว(ด้านการผลิต) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

12.30 – 13.30 น.            อาหารกลางวัน

13.30 – 14.00 น.            พิธีมอบเกียรติบัตร

โดย คุณเทพชัย  หย่อง นายก สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การตลาด

และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู

14.00 – 15.30 น.            ประเมินผลการอบรม / มอบรางวัลกลุ่ม

15.30 – 18.00 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

1 2 3 4

แท็ก คำค้นหา