ขอเชิญส่งนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “สายฟ้าน้อย” รุ่นที่ 12

logotbjaweb

ด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านวิทยุและโทรทัศน์

โดยการสนับสนุนของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว
“สายฟ้าน้อย”
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557

จังหวัดกาญจนบุรี (สถานที่พักจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

เพื่อฝึกทักษะส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยุและโทรทัศน์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน วิทยุและโทรทัศน์ ทั่วประเทศ จำนวน 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ
ก่อนที่จะจบการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง โดยมีระบบการรับสมัคร 2 แบบคือ โควตาจากสถาบันและการรับตรง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอให้ท่าน คัดเลือกผู้แทนนักศึกษาในนามสถาบันการศึกษาของท่าน ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4หรือชั้นปีที่ 3 สาขาหรือวิชาด้านวิทยุและโทรทัศน์

โดยผู้สมัครควรมีวิชาเรียนพื้นฐานด้านการเขียนข่าว สารคดีเชิงข่าว รวมทั้งการผลิตรายการข่าววิทยุและโทรทัศน์หรือนิวมีเดียส์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  และฝากประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกตรงกับสมาคมฯ (ไม่จำกัดจำนวน) โดยคุณสมบัติผู้สมัครอบรมทั้งในระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ต้องไม่ผ่านการอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย
พิราบน้อยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พิราบเขียวและพิราบดิจิตอลมาก่อน
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนอื่นได้เข้ามาอบรมมากขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้นักศึกษาทั้งระบบตัวแทนสถาบันและสมัครตรง ส่งใบสมัครพร้อมบทความแสดงความคิดเห็นความยาวไม่เกิน  1 – 2 หน้ากระดาษ เอ 4
ในหัวข้อ “คุณมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรต่อการปฏิรูปสื่อ” (กรุณายกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลประกอบ) แฟกซ์กลับมายังสมาคมฯ Fax.0-2243-8489
หมดเขตส่งใบสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557
โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าเดินทางในการอบรมดังกล่าวทั้งหมด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

**คลิก! เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ฯ**

**คลิก! เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร**

แท็ก คำค้นหา