ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

logotbjaweb

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557

มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์   เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)

แล้วนั้น ใน ข้อ 4 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประธาน กรรมการและเลขานุการ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน                                                  ประธาน

2. นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ์        ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อสมท FM 96.5 MHz คลื่นความคิด         กรรมการ

3. นายปฏิวัติ  วสิกชาติ           รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ข่าว TNN 24                  กรรมการ

4. นายวสันต์  ภัยหลีกลี้          ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน                                                  กรรมการ

5. นางสาวโสภิต  หวังวิวัฒนา   สื่อมวลชนอิสระ                                                                 เลขานุการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557

 

แท็ก คำค้นหา