ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 9 ประจำปี 29 กันยายน 2557 – 29 กันยายน 2559

tbja9

ประกาศ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร สมัยที่ 9

ประจำปี  29 กันยายน 2557 – 29 กันยายน 2559

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานสมาคมฯ ตามข้อบังคับหมวดที่ 3 ข้อที่ 13 ว่าด้วยการดำเนินกิจการของสมาคมคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายเทพชัย  หย่อง                              สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี              นายกสมาคม

2. นายสุปัน  รักเชื้อ                                 สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น                 อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

3.นายเชิดชาย   มากบำรุง                        สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส          ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ

4. นางสาวธนานุช   สงวนศักดิ์                 สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี                อุปนายกฝ่ายวิชาการ

5. นายพิภพ  พานิชภักดิ์                          สื่อมวลชนอิสระ                        อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

6. นายโกศล  สงเนียม                             สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์            อุปนายกฝ่ายบริหาร

7. นายจักรกฤษณ์  ทรัพย์พึ่ง                    สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม   อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

8. นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์         สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3        เลขาธิการ

9. นายคธาทร   อัศวจิรัฐติกรณ์      สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7             รองเลขาธิการ

10. นายสถาพร  พงษ์พิพัฒน์วัฒนา           สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส             รองเลขาธิการ

11. นางสาวฐิตารีย์  สายสว่าง                   ททบ.5                               เหรัญญิก

12.นายพีระวัฒน์   โชติธรรมโม                 สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี             ปฎิคม

13.นายอิทธิพันธ์  บัวทอง                         สถานีโทรทัศน์ Post TV           นายทะเบียน

14.นายจักรพันธุ์  กมุทโยธิน                     สถานีโทรทัศน์ TNN 24            ผู้ช่วยนายทะเบียน

15.นางสาวอัญชนก   แข็งแรง       วิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz.  ประชาสัมพันธ์

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2557

แท็ก คำค้นหา