ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9

logotbjaweb

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9

เทพชัย หย่อง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายก สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 14 คน และคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ อีก 5 คน

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ มุ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ ผลักดันให้มีกลไกการปฏิรูปสื่อที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมุ่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนในด้านจริยธรรมวิชาชีพให้ควบคู่ไปกับ ความรับผิดชอบ รวมทั้งวางแผนเชื่อมโยงและยกระดับความร่วมมือทางด้านการรายงานข่าวกับสื่อในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปิด AEC

(13 ก.ย.2557) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ สมัยที่ 9 จํานวน 15 คน และเลือกตั้งคณะกรรมการจริยธรรม จำนวน 5 คน โดยมีผู้แทนจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่องต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ และ คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 9 มีดังนี้ (วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559)
1. นายเทพชัย หย่อง สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี นายกสมาคม
2. นายสุปัน รักเชื้อ สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
3.นายเชิดชาย มากบำรุง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ผู้ช่วยอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพ
4. นางสาวธนานุช สงวนศักดิ์ สถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี อุปนายกฝ่ายวิชาการ
5. นายพิภพ พานิชภักดิ์ สื่อมวลชนอิสระ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
6. นายโกศล สงเนียม สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
7. นายจักรกฤษณ์ ทรัพย์พึ่ง สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ
8. นางสาวพิมพ์ชญา ทิพยธรรมรัตน์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เลขาธิการ
9. นายคธาทร อัศวจิรัฐติกรณ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รองเลขาธิการ
10. นายสถาพร พงษ์พิพัฒน์วัฒนา สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รองเลขาธิการ
11. นางสาวฐิตารีย์ สายสว่าง ททบ.5 เหรัญญิก
12.นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ปฎิคม
13.นายอิทธิพันธ์ บัวทอง สถานีโทรทัศน์ Post TV นายทะเบียน
14.นายจักรพันธุ์ กมุทโยธิน สถานีโทรทัศน์ TNN 24 ผู้ช่วยนายทะเบียน
15.นางสาวอัญชนก แข็งแรง วิทยุครอบครัวข่าว ส.ท.ร. F.M. 106 MHz. ประชาสัมพันธ์

รายนามคณะกรรมการจริยธรรม สมาคมฯ (วาระดํารงตําแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559)
1. นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
2. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
3. นายปฏิวัติ วสิกชาติ
4. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
5. นางสาวโสภิต หวังวิวัฒนา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมัยที่ 9 เน้นภารกิจสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่
1. ติดตามตรวจสอบและผลักดันกลไกการปฏิรูปสื่อ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นของประชาชน
2. รณรงค์ในเรื่องจริยธรรมวิชาชีพควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
3. เชื่อมโยงและยกระดับความร่วมมือทางด้านการรายงานข่าวกับสื่อในระดับอาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิด AEC

* สำหรับคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จะมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่ www.thaibja.org โทร 0-2243-8479

แท็ก คำค้นหา