ฟรี!!! ขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม เวทีเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล”

logotbjaweb

ฟรี!!! ขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม

เวทีเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล”
445x529-images-TBJA_images-Media-prtbja2014
โดยรายมีรายชื่อวิทยากรดังนี้
– สมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส,
– พัชระ สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ,
– วิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,
– สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช.
– วรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT)
– ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
———————————–
ก้าวสู่ปีที่ 14 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เตรียมจัดเวทีเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านมีเดียและสื่อสารมวลชน ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ย.นี้ ฟรี!

นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ก่อตั้งมาครบรอบ 13 ปี และย่างเข้าสู่ปีที่ 14 แล้ว ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้กำหนดภารกิจและเป้าหมายของสมาคมฯ คือมุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทักษะวิชาชีพของผู้ประกอบการด้านสื่อวิทยุและ โทรทัศน์โดยผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม เวทีเสวนา-สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ สามารถผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพพร้อมด้วยจริยธรรมในการนำเสนอสู่ผู้ชมผู้ฟัง และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และรอบด้าน และได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อสิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถี่ เพื่อผลักดันให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ขณะเดียวกัน ก็มุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นพัฒนาคุณภาพ และจิตสำนึกความรับผิดชอบของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการครอบงำทั้งทางตรงและทางอ้อม

เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 14 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยในปีนี้ นอกจากสมาคมนักข่าวฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ มาตลอดทั้งปีแล้ว ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล” ซึ่งเป็นเวทีที่จะเชิญตัวแทนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สื่อมวลชนและมีเดียเอเจนซี่ซึ่งแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองต่อทางออกและความอยู่รอดในธุรกิจ โทรทัศน์ดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งข้อคิดเห็นเสนอแนะบทบาทการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน

โดยมีรายชื่อวิทยากร ดังต่อไปนี้ นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส, นายพัชระ สารพิมพา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ , นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย , น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการ กสทช. และ นางวรรณี รัตนพล นายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเชิญ สื่อมวลชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจทุกประเภท และประชาชนที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานเสวนา “อยู่รอดอย่างรับผิดชอบในยุคทีวีดิจิทัล” ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล
สำรองที่นั่งฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 2438479 ตั้งแต่เวลา 9.30-18.00 น. หรือทางhttps://www.facebook.com/thaibja และ https://twitter.com/thaibja ***ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ย. 2557

แท็ก คำค้นหา